Navigo

navigo logo

Delårsrapport Pegroco Invest AB, januari – mars 2020

Pressmeddelande 2020-05-29

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-mars 2020 (Koncern)

 • Nettoomsättningen uppgick till 304,6 Mkr (260,8 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag
  uppgick till 21,6 Mkr (17,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,1Mkr (-11,9 Mkr)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till -0,51 kr (-0,29 kr)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -38,6 Mkr (-89,5 Mkr)

 

Perioden januari-mars 2020 (Moderbolag)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,6 Mkr (3,0 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr (-1,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,1 Mkr (6,8 Mkr)
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,29 kr (0,17 kr)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4,6 Mkr (-80,2 Mkr)

 

Väsentliga händelser under perioden

Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband med långfristig uppgörelse kring finansiering av lämnade garantistöd till tidigare portföljbolaget Flexenclosure
Pegroco har ingått ett långsiktigt avtal med kreditgivarna rörande finansiering av de borgenskrav som uppkom i samband med att Pegroco under 2017/2018 som huvudägare i Flexenclosure, gav garantistöd för kundrelaterade bankgarantier efter att bolaget erhållit betydande orders från världens ledande datadriftoperatör. De berörda parterna är Nordea, Collector, Aros Kapital och EKN – Exportkreditnämnden. Som tidigare angivits i halvårsrapporten per den 30 juni 2019 beräknades borgensansvaret maximalt uppgå till 104 Mkr exklusive räntor vilket ligger i fas med dagens uppgörelse.
Pegroco har som en del av uppgörelsen, övertagit eSite Power Systems, som tidigare var en av två affärsenheter i Flexenclosure. Övertagandet omfattar alla materiella tillgångar inklusive dess patent,
dotterbolag i och utanför Sverige, kundbas med ca 3.500 tidigare levererade operativa enheter och annan kringutrustning samtidigt som bolaget lyckats behålla samtlig nyckelpersonal. Pegrocos investering utgörs främst av kvittning av prioriterade fordringar på konkursboet. Pegroco och eSite Power Systems har även lyckats knyta till sig Skaraborg Invest, Jula och Venova, som investerare och
partners. Pegrocos ägande efter emissionerna uppgår till 75,7 % med en post-money värdering av 27 Mkr av eSite Power Systems.

Pegroco innehåller utdelning
Pegroco Invest ABs styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman samt att innehålla den beslutade kvartalsvisa utdelningen som beslutats att utbetalas med avstämningsdag den 31 mars 2020, givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset COVID-19. Vidare har Pegrocos styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om en halverad utdelning på 4,76 kronor för bolagets preferensaktier som tidigare föreslagits. Pegroco Invest AB har en preferensaktie som är noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2015. Pegrocos bolagsordning stipulerar att utdelning skall lämnas om 9,50 kronor per år som kvartalsvisa utbetalningar för dessa aktier. Vilket årligen
skett. Då de accelererande konsekvenserna av COVID-19 är svåra att förutse för Pegroco Invest med sina portföljbolag, har styrelsen värderat sina handlingsalternativ och beslutat att innehålla den tidigare beslutade utdelningen på 2,40 kronor per aktie med avstämningsdag den 31 mars 2020 med hänsyn till aktiebolagslagens försiktighetsregel, innefattade bland annat regler om likviditet och överföring av värde till bolagets ägare. Utbetalning av denna beslutade utdelning kommer att genomföras så snart det är
försvarligt enligt aktiebolagslagens försiktighetsregel. Information om när detta kommer att ske, kommer att lämnas så snart effekterna av COVID-19 på bolagets likviditet kan överblickas. Mot samma bakgrund har styrelsen beslutat att ändra sitt tidigare förslag om att föreslå årsstämman en halverad utdelning. Styrelsen föreslår nu att ingen utdelning föreslås vid kommande årsstämma. Styrelsen noterar vidare att Pegrocos bolagsordning stipulerar att vid situationer då utdelning ej lämnas, skall den innehållna utdelningen på årsbasis uppräknas med motsvarande 10,0 procent årligen. Det är styrelsens ambition att den ordinarie utdelningen så snart den rådande krisen och dess finansiella konsekvenser kan överblickas och balanseras, ånyo kan föreslå årsstämma eller extrastämma att innehållen utdelning jämte stipulerad räntekompensation kan utges.

Händelser efter periodens utgång

COVID – 19
Den pågående krisen avseende COVID-19 pandemin samt påföljande effekter av nedstängda länder, arbetsplatser och flygplatser påverkar även Pegroco och dess portföljbolag. Pegrocos portföljbolag är aktiva inom all typ av import av varor, frakt samt förflyttning av personal och arbetsfordon och berörs på olika sätt av krisen. Omfattningen är fortfarande svår att uppskatta men tydligt är att beslutsvägar är längre och mer avvaktande vilket skapar en osäkerhet kring nya transaktioner i Pegroco samt kring nya avtal och ordrar i portföljbolagen.

VD-kommentar

Kommentar från den verkställande Direktören
Årets första kvartal präglades av de negativa nyheter och konsekvenser som är en följd av den utbredda Corona-epidemin. Sedan mitten av februari har huvuddelen av våra ansträngningar inriktats på förbyggande planering och aktiviteter för att minska den förväntade negativa påverkan på såväl moderbolaget som portföljbolagen, dess affärer och inte minst viktigt, likviditet och finansiella situation. Samtliga portföljbolag har initierat dialoger med sina banker men även leverantörer kring likviditetsförsörjning och amorteringsuppskov. Tyvärr kan vi konstatera att bankernas intresse att ge ett pro-aktivt stöd, trots Riksbankens och EKN´s stödprogram, varit mycket svalt. I motsats till detta agerande är vi glada att bankerna som ingår i det konsortium som stöttat oss med finansiering för de garantiåtaganden som bolaget lämnade under 2017/2018 och som löstes ut sommaren 2019, varit stödjande, tillmötesgående och förstående till att de transaktioner som annars i en normal marknad kunnat genomföras, men nu måste skjutas minst 6-12 månader på framtiden. Bankerna har beviljat ett s.k. moratorium på återstående ca 96 MSEK i skuld under 6 månader. Vi har även i stor utsträckning initierat ansökningar om statliga stöd för att förhindra uppsägningar och neddragningar som annars varit helt nödvändiga och vid ett uteblivande kunnat skada verksamheterna än mer. Såväl Skatteverket som Tillväxtverket har uppvisat, enligt min mening, god vilja, professionell och kraftfull hantering av de ansökningar om stöd som bolagen i portföljen skickat in. Vår portfölj påverkas i olika omfattning, men de aktiviteter som så här i efterhand initierades och nu kan utvärderas, var resoluta och låg på framkant. Detta har inneburit avsevärda likviditetslättnader och inte, som först befarats, givit det allvarliga försäljningstapp och därmed resultattapp som tidigt befarades och som vi ser första utfallet av i skrivande stund. Detta kommer förhoppningsvis att leda till en snabbare återstart när marknaden så småningom återgår till ett mer normalt läge. Våra tidigare planerade offensiva aktiviteter kring egen och några av portföljbolagens finansiering och tilläggsinvesteringar, har av naturliga skäl för senats och begränsats, men exempelvis har kontraktsuppstarten för Boliden i Aitikgruvan, där Nordisk Bergteknik
vunnit ett 5+2 årigt kvalificerat uppdrag, startat mycket positivt och bolaget har trots periodvisa logistikproblem i den norska verksamheten efter omständigheterna en fortsatt god efterfrågan. Nordic MRO, som är en del av infrastrukturen i den utsatta flygindustrin, har av förklarliga skäl drabbats hårdast av bolagen i portföljen. Dock har bolaget lyckats bibehålla ca 25-30 % beläggning och likviditet för överlevnad, men förutsättningarna inom flygindustrin att ta sig igenom en svår och långvarig kris är
utmanande. Alla initiativ och samarbetsmöjligheter inom branschen prövas för framtiden. Mechanum har genom ett antal interna åtgärder kunnat bibehålla och stärka sin affär, detta utan att olika stödåtgärder ännu begärts. Vår Stockholmsbaserade kollektivtrafiksoperatör Stockholms Spårvägar har haft ett svagt första kvartal till del beroende på den rådande krisen generellt, men också av interna kostnadsproblem, en fråga vi nu prioriterar inför sommar och höst. Glädjande är dock att bolagets delägda infrastrukturoperatör inom järnvägsunderhåll vunnit ett antal för bolaget betydande uppdrag och är därmed ordertäckta även en bra bit in i 2021. De finns flera positiva nyheter i portföljen där bolagen trots krisen håller en nivå som troligen kan ta dem genom de svåra tiderna som nu alla genomgår. Den utpräglade tyngden inom service- och underhåll ger en stabilitet som skapar förutsättningar för en snabbare återhämtning. Nordic Lift har en god finansiell ställning och affären är
i grunden av mycket stabil karaktär vilket sannolikt öppnar för möjligheter framgent. Sammanfattningsvis ser vi på framtiden med tillförsikt och vår betydande exponering mot nordisk infrastruktur i dess olika former, ger oss en bra bas att stå på, särskilt om förväntade offentliga
stimulanser av byggnation, underhåll och infrastruktur blir verklighet. Under hösten och vintern hoppas vi att kunna återgå till våra planerade aktiviteter och tillvarata de möjligheter som vi ser i
marknaden och prioriterar likviditet och kostnadskontroll!

Göteborg den 29 maj 2020
Victor Örn
VD

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 10.00 CEST.

Länk till rapporten

Datum
Tags

29 maj – 2020                   NyhetPressmeddelande