Navigo

navigo logo

Delårsrapport Pegroco Invest AB (publ), januari – mars 2018

Pressmeddelande den 23 maj 2018

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Kvartalet januari-mars 2018 (Koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 128,5 Mkr (55,2 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 7,6 Mkr (2,8 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,3 Mkr (-14,1 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,27 kr (-0,62 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 6,6 Mkr (-21,5 Mkr)

 

 

Kvartalet januari-mars 2018  (Moderbolaget)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,9 Mkr (2,2 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 Mkr (-1,8 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,4 Mkr (0,2 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till -0,09 kr (0,01 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -3,5 Mkr (-15,2 Mkr)

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Vid extra bolagsstämma den 8 januari 2018 valdes Lisa Berg Rydsbo till ny styrelseledamot. Lisa Berg Rydsbo är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förvärv av bergteknikbolag i Norge

Pegroco dotterbolag Nordisk Bergteknik AB avtalade i januari om att förvärva Songdalen Fjellsprenging AS, en norsk aktör inom bergteknik. Songdalen Fjellsprenging omsatte under 2017 cirka 50 miljoner NOK. Förvärvet förstärker Nordisk Bergtekniks marknadsposition i södra Norge och koncernen är nu Nordens största oberoende aktör inom bergteknik med en marknadsledande position i norra Sverige och i stora delar av Norge, med ambition att expandera i hela Norden. Aktierna i Songdalen Fjellsprenging tillträddes den 4 april 2018.

Ökat ägande i Stockholms Spårvägar

Pegroco förvärvade i februari genom sitt helägda dotterbolag Pegroco Transportation Holding AB, ytterligare 16 990 preferens- och B-aktier i AB Stockholms Spårvägar motsvarande 24,9 procent av aktiekapitalet. Den totala köpeskillingen uppgick till 13,7 Mkr som delvis finansierades via bank. Efter förvärvet uppgår Pegrocos totala ägarandel i AB Stockholms Spårvägar till 76,6 procent.

Ny utdelningspolicy för stamaktien

Pegrocos styrelse antog på extra bolagsstämman i januari en ny utdelningspolicy för stamaktien enligt följande: ”Pegrocos främsta mål är att skapa hög uthållig totalavkastning till aktieägarna. Pegroco kommer att använda sig av ett antal aktieägarvänliga åtgärder för att över tid möjliggöra att aktieägarna får ta del av värdet på Pegrocos tillgångar, utöver aktiemarknadens värdering av aktien, genom kontantutdelning, utskiftning av portföljbolag, återköp av aktier, samt inlösen av aktier.”

Likviditetsgaranti för och minskat ägande i Enviro

Pegroco Invest AB ställde i februari via dotterbolaget Pegroco Holding upp en likviditetsgaranti på upp till 7,5 Mkr för portföljbolaget Scandinavian Enviro Systems (”Enviro”). Garantin innebär att Pegroco förbinder sig att lämna lån till Enviro med en löptid till och med 31 maj 2018 med det belopp som erfordras för att upprätthålla Enviro estimerade likviditetsbehov. Kostnaden för Enviro för att nyttja garantin motsvarar en årsränta på 12 procent. Under perioden minskade Pegroco sitt ägande i Enviro med cirka 8 procent.

Pegroco inrättar valberedning

Pegrocos styrelse beslutade även på extra bolagsstämman i januari att inrätta en valberedning som enligt bolagsstämmans beslut skall bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2018, fick följande sammansättning: Kathy Dolk, utsedd av Kattson B.V., Fredrik Karlsson, utsedd av Peter Sandberg, Henrik Ekstrand, utsedd av Richard Kahm samt Göran Persson, styrelseordförande i Pegroco. Valberedningens ledamöter var därmed utsedda av ägare i Pegroco som sammanlagt representerade cirka 39 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 31 januari 2018.

Alelion förvärvar teknologi och breddar produktportfölj

Pegrocos portföljbolag Alelion Energy Systems AB (publ) förvärvade i mars verksamheten i Caterva GmbH. Caterva har utvecklat en plattform och operativsystem för styrning och optimering av lokala energilagringsenheter såsom litiumjonbatterier i hem och fordon. Förvärvet innebär att Alelion breddar sitt erbjudande till befintliga kunder genom att använda Catervas teknologi ihop med sina egna litiumjonbatterier. Catervas är ursprungligen en spin-off från teknikkonglomeratet Siemens.

Händelser efter kvartalets utgång

Pegroco godkänns för listning på First North Premier

Pegroco Invest ABs preferensaktie handlas sedan 24 juni 2015 på Nasdaq First North. Bolaget har i april 2018 ansökt om och godkänts för listning av preferensaktien på Nasdaq First North Premier. Bolag listade på Premier-segmentet tillämpar i stor utsträckning samma regelverk som på Nasdaq Stockholms huvudlista, vilket innebär att Pegroco Invest framöver kommer att följa ett mer långtgående regelverk. På Premier-segmentet finns även en rekommendation att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket Pegroco Invest redan gör till stor del och avser följa fullt ut under 2019. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier var den 16 april 2018.

Införande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Årsstämma den 18 april 2018 i Pegroco Invest AB beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Pegroco Holding AB. Årsstämman beslutade även att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda.

Pegroco går i borgen för bankgarantier till Flexenclosure

Pegroco Invest har i maj 2018 via en borgensförbindelse garanterat bankgarantier för portföljbolaget Flexenclosure på ett sammanlagt värde av 45 Mkr. Garantin har gjort det möjligt för Flexenclosure att få en genombrottsorder från en världsledande aktör inom ICT (informations- och kommunikationsteknik). Borgensåtagandet gäller i förhållande till den bank som i sin tur ställer ut garantier till Flexenclosure. Flexenclosure tillverkar pre-fabricerade och moduluppbyggda datacenter och har vuxit kraftigt under senare år i takt med det snabbt ökande globala behovet av databearbetning och datalagring.

Förlängning av likviditetsgarantin och minskat ägande i Enviro

I april 2018 förlängdes löptiden för den i februari 2018 uppställda garantin till Enviro till den 30 augusti 2018. Efter kvartalets utgång har Pegroco ytterligare minskat sitt ägande i Enviro.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 10.00 CET.

Datum
Tags

23 maj – 2018
NyhetPressmedelande