Navigo

navigo logo

Delårsrapport Pegroco Invest AB (publ), januari – september 2017

Pressmeddelande den 30 november 2017

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/ IFRS. Det är första året bolaget tillämpar IAS/IFRS.

Kvartalet juli-september 2017 (Koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 88,8 Mkr (54,8 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 6,6 Mkr (3,5 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,3 Mkr (0,4 Mkr)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,68 kr (0,02 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 22,3 Mkr

 

 

Kvartalet januari-september 2017 (Koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 216,7 Mkr (87,2 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 14,9 Mkr (-3,1 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -42,5 Mkr (86,8 Mkr)
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,88 kr (4,19 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -31,9 Mkr

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Den 30 juni 2017 avslutades teckningstiden i den riktade nyemission av stamaktier som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017.

Då emissionen blev övertecknad beslutade styrelsen den 4 juli 2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 16 maj 2017 om en överteckningsemission, Genom de båda emissionerna har antalet aktier i bolaget ökat med 3 828 953 stamaktier; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 28 041 208 aktier, varav 26 441 208 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier.

Slutregistrering av de båda emissionerna av stamaktier i Pegroco om 3 828 953 aktier har gjorts i november 2017. Emissionerna tillförde Bolaget ca 70,5 Mkr varav styrelsen medgett att ca 19 Mkr betalas genom kvittning.

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure AB har genomfört en expansionsfinansiering om 99 Mkr i form av ett konvertibelt lån, varav 60 Mkr tillfördes kontant och 39 Mkr var omvandling av befintliga lån. Pegroco bidrog genom att delta pro rata i kontantdelen med 23,0 Mkr och genom att omvandla befintliga lån till Flexenclosure om 36,8 Mkr.

Händelser efter kvartalets utgång

Flexenclosure har färdigställt ett datacenter i Bogota för den colombianska telekomoperatören TigoUne. Det är Flexenclosures tredje order på datacentret eCentre från Millicom Group och ordern befäster Flexenclosures position på den sydamerikanska marknaden.

Pegroco har konverterat till aktier delar av det utestående konvertibla lånet till Flexenclosure motsvarande 36,8 Mkr och därefter uppgår Pegrocos ägarandel i Flexenclosure till 44,2 procent samt en utestående konvertibel om 23 Mkr.

Pegroco och Pegrocos helägda dotterbolag Clean Invest Scandinavia AB har utnyttjat samtliga sina teckningsoptioner i Alelion Energy Systems AB och tecknade därmed tillsammans 525 138 nya aktier i Alelion för sammanlagt 3,7 Mkr. Före emissionen hade Pegroco, direkt och genom dotterbolag, 19 procent av röster och kapital i Alelion.

Lars Thunell har valts till ny styrelseordförande för Flexenclosure. Thunell har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom internationella och svenska storföretag och har bland annat varit vd för den svenska storbanken SEB och CEO för International Finance Corporation (IFC) på Världsbanken.

Pegrocos portföljbolag Nordic MRO har valt Finn Johnsson till ny styrelseordförande. Finn Johnsson har innehaft en rad styrelseposter inom ett antal stora svenska och internationella företag, däribland den som styrelseordförande för AB Volvo.

Pegroco deltog i en nyemission i form av konvertibler i portföljbolaget Nordic MRO. Genom emissionen tillfördes Nordic MRO totalt 7 Mkr varav Pegroco tecknade sig för 4 Mkr. Nordic MRO är i färd med att expandera ytterligare genom att etablera verksamhet även i Verona, Genoa och Tallin samt att förstärka sin närvaro i Köpenhamn.

Pegrocos styrelse har uppdragit åt bolagsledningen att undersöka möjligheterna att genomföra en listning av Bolagets stamaktie på lämplig marknadsplats och i anslutning till denna genomföra en ägarspridning.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 10.00 CET.

Datum
Tags

30 november – 2017                             NyhetPressmeddelande