Navigo

Flexenclosure ansöker om företagsrekonstruktion

Pressmeddelande den 26 april 2019

Styrelsen i Flexenclosure AB (publ) (”Flexenclosure” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion. Beslutet togs för att säkerställa företagets fortsatta överlevnad. Flexenclosures styrelses bedömning är att detta är den bästa lösningen för bolagets samtliga parter inkluderat personal, kunder, kreditgivare, leverantörer och aktieägare. Flexenclosure är ett av Pegrocos intressebolag.

Baserat på bolagets likviditetsbrist bedömdes det vara nödvändigt att ge Bolaget den tid som behövs för att kunna förhandla en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar. Flexenclosures styrelses bedömning är att det finns goda förutsättningar för att klara likviditeten under rekonstruktionsprocessen.

Likviditetsbristen är en konsekvens av Bolagets negativa resultat för 2018. En annan följd av det negativa resultatet var, som tidigare meddelats, att bolaget förbrukade sitt aktiekapital och i februari upprättades en kontrollbalansräkning. Flexenclosure hade i mars en extra bolagsstämma där man lade fram kontrollbalansräkningen samt en plan för att återställa bolagets aktiekapital. Bolagets ledning och styrelse har löpande arbetat med att finna nytt kapital och diskussioner fortgår med ett antal intressenter.

Huvudorsaken till det negativa resultatet under 2018 och som även påverkat resultat starkt negativt under det första kvartalet 2019 är Bolagets projekt att leverera ett datacenter för Equinix med placering i Zürich. Projektet har medfört betydande kostnadsökningar och förseningar vilket totalt medfört ett mycket stort underskott för Bolaget.

Fokus är nu att med högsta möjliga kvalitet fullfölja pågående projekt med befintliga kunder och fullgöra de order som finns i orderboken. Det är Flexenclosures styrelses bedömning att Flexenclosure i grunden har konkurrenskraftig know-how och konkurrenskraftiga produkter, att det finns en god och växande efterfrågan på marknaden för Bolagets erbjudande, och att det därmed finns goda möjligheter att efter operativa och organisatoriska förändringar kunna driva Flexenclosure med lönsamhet. Ett påbörjat program för att förbättra effektiviteten i produktionen och att korta ledtider kommer att accelereras.

Om Flexenclosure
Flexenclosure är en svensk utvecklare och leverantör av eCentre, prisbelönta, prefabricerade modulära datacenter för kunder inom colocation, molntjänster och kommunikation och av eSite, intelligenta kraft- och reglersystem för hybridkraftsgenerering. Flexenclosure har sitt huvudkontor i Stockholm, med produktionsanläggningar i Vara och ytterligare kontor världen över. Flexenclosure har installationer i sex världsdelar och kunder som Airtel, CenturyLink, Globe Telecom, Millicom, MTN, NEXTDC och Vodacom. Läs mer på flexenclosure.com

Om Pegroco
Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 10.30 CET

Datum
Tags

26 april – 2019
NyhetPressmedelande