Navigo

navigo logo

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande den 11 april 2017

Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, på Stora Nygatan 31 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 10 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 10 maj 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

 • per post till Pegroco Invest AB (publ), att. Peter Sandberg, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, eller
 • per e-post till peter@pegrocoinvest.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 10 maj 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 10 maj 2017.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 10 maj 2017.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisionssuppleanter
 15. Beslut om riktad emission av stamaktier
 16. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 18. Stämmans avslutande

 

 

Beslutsförslag

Aktieägares beslutsförslag punkterna 2, 12, 13 och 14

De fyra största aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, Kattson BV, Richard Kahm, Peter Sandberg och Per Grunewald, av vilka tillsammans representerar 16 885 374 stamaktier vilket motsvarar 63,88 procent av rösterna i bolaget per den 30 mars 2017, lämnar följande förslag till årsstämman den 16 maj 2017:

Punkt 2: Det föreslås att Göran Persson, eller den han i sitt ställe utser, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Det föreslås att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter med en suppleant (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till två och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13 (a)-(b): Det föreslås att ett fast arvode om sammanlagt 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och
(ii) 150 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enlig lag via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget (a). Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 14 (a)-(c): Det föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utses Göran Persson, Per Grunewald, Håkan Johansson, Peter Sandberg, Pär Östberg (samtliga omval) och till styrelsesuppleant utses Victor Örn (omval)(a). Det föreslås att Göran Persson utses till styrelsens ordförande (omval) (b). Det föreslås att de auktoriserade revisorerna Stefan Bengtsson (omval) och Katarina Eklund (nyval) utses till bolagets revisorer(c).

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10, 15, 16 och 17

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 344 179 234 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 21 757 554 kronor (mer exakt 21 757 553,95 kronor), motsvarande 0,29 kronor per utdelningsberättigad stamaktie, och 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie att fördelas på fyra utbetalningar, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 322 421 680 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för stamaktier föreslås den 18 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning för stamaktier ske genom Euroclear Sweden AB den 23 maj 2017. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 30 juni 2017 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2017 (2,35 kronor), (ii) den 29 september 2017 med beräknad utbetalningsdag den 4 oktober 2017 (2,40 kronor), (iii) den 29 december 2017 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2018 (2,35 kronor), och (iv) den 29 mars 2018 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2018 (2,40 kronor).

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom nyemission av högst 2 717 392 stamaktier på följande huvudsakliga villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av dels det be­gränsade antalet nya investerare styrelsen före årsstämman identifierat utifrån anmält intres­se, dels dem som per fredagen den 12 maj 2017 är införda (direktregistrerad eller inte) som ägare av stamaktie i bolaget i bolagets aktiebok. Vid överteckning ska styrelsen be­sluta om tilldelning i enlighet med följ­ande ordning, dock att styrelsen med målet att skapa en god ägarbas samt upp­nå en god spridning av stamaktier ska ha rätt att i första hand tillmötesgå teckningsintresse hos större eller av andra skäl för bolaget strategiskt viktiga nya investerare: I första hand ska aktier (i den utsträckning styrelsen tillåter betalning genom kvittning) tilldelas dem som har for­dran på bolaget och önskar be­tala tecknade aktier genom kvittning mot sådan fordran, intill det antal som svarar mot dennes fordrans kapitalbelopp jämte upplupen ränta, pro rata i förhåll­ande till var och ens sådan fordran (kapitalbelopp jämte upplupen ränta). I andra hand ska aktier tilldelas övriga som tecknat aktier, pro rata i förhållande till deras aktieteckningar. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, ska tilldelning ske genom lott­ning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utifrån av styrelsen bedömt in­vester­arintresse, genom ett kostnadseffektivt och snabbt förfarande, möjliggöra dels ett breddat och utökat ägande i bolaget, dels att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för bl.a. fortsatta ny- och tilläggsinvesteringar. Den företrädesrätt till utdelning som bolagets preferensaktier ger rätt till påverkas inte negativt av emis­sionen.

Teckningskursen ska vara 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor utgör överkurs. Tecknings­kursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde, där det dels be­aktats bl.a. att bo­­lagets stamaktie inte är noterad och att bolagets noterade preferensaktie på visst sätt har företrädesrätt till utdelning, dels utifrån ett bedömt investerarintresse tillämpats så­dan rabatt som skäligen kan krävas för att alla de nya aktierna ska tecknas.

Teckning ska göras på särskild teckningslista senast den 30 juni 2017. I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det inte medför skada för bolaget eller dess borgenärer, får styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med aktiebolagsbolagen, varvid likabehandling ska ske av dem som önskar betala tecknade aktier genom kvittning. Kvittningsförklaring avges på teckningslistan. Vid betalning genom kvittning verkställs kvittning (förutsatt att styrelsen tillåter kvittning) i och med till­delning. I övrigt ska kontant betalning för tecknade aktier erläggas till ett av bolaget anvisat bankkonto senast fem bank­dagar efter besked om tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och inför­da i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Vid full teckning och tilldelning i emissionen skulle denna innebära en utspädning om 11,2 respektive 11,9 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman:

A:                 dels beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission, utan vederlag, av högst 600 000 teckningsop­tioner och godkännan­de av överlåtelse av så­dana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Airglow AB. Teckning ska ske senast den 30 juni 2017. Skälet till att optionerna emitteras utan ersättning är att de ska användas för implementering av incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och införan­det av incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att rekry­tera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveck­lingen, höja motivationen och öka samhörighets­känslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Airglow AB ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta tecknings­op­tionerna till anställda i bolaget (dock att Per Grunewalds och Peter Sandbergs deltagande i programmet är villkorat av beslut enligt B nedan), varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än 150 000 teckningsoptioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än 100 000 tecknings­­optioner och annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 tecknings­op­tion­er. Överlåtelse till deltagare i program­met ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 18 maj–30 december 2020 teck­na en ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 23 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

B:                 dels beslutar att godkänna Per Grunewalds och Peter Sandbergs deltagande i programmet.

För att god sed på aktiemarknaden ska upprätthållas vid erbjudande av teckningsop­tioner till styrelseledamot inom ramen för incitamentsprogram för anställda krävs särskilda skäl. Enligt Aktiemarknadsnämnden kan ett sådant särskilt skäl vara att styrelseledamoten är verksam i bolaget på samma sett som en anställd. Både Per Grune­wald och Peter Sandberg är, utöver att vara styrelseledamöter, anställda i bolaget och ingår i den kapaciteten i bolagets ledning. Styrelsen bedömer det angeläget att även Per Grunewald och Peter Sandberg har ett, på samma sätt som övriga an­ställda (inte minst bolagets övriga ledning), tydligt/ökat ägar­engagemang med ett in­tresse som över­­ensstämmer med aktieägarnas, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget, och därför ska erbjudas deltagande i programmet i sin kapacitet som anställd. Mot bakgrund härav anser styrelsen särskilda skäl för Per Grunewalds och Peter Sand­­bergs deltagande i programmet föreligga och bedömningen är att deras deltagan­de väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 18 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,48/2,63 procent av bolagets nuvarande aktiekapital/röster (respektive ca 2,40/2,55 procent av bolagets aktiekapital/röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av programmet i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, dock ej beaktat de aktier som till­kommer genom emissionen enligt punkt 15 i dagordningen för årsstämman), med motsvaran­de utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

I bolaget finns två utestående incitamentsprogram: Efter beslut av extra bolagsstämma den 3 december 2014 har, mot kontant marknadsmässigt vederlag (2,9 öre per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes-modellen), bolagets verkställande direktör Thomas Brue tecknat 350 000 teckningsoptioner, vardera berättigande till teckning av en ny stamaktie under period­en 15 december 2014–30 november 2017 enligt en teckningskurs om 16,90 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 10 500 kronor. Per dagen för detta förslag har inga av ovan nämnda teckningsoptioner utnyttjats. Efter beslut av årsstämman den 25 maj 2016 har, mot kontant marknadsmässigt vederlag (17 öre per option, beräknat enligt Black & Scholes-modellen), bolagets verkställande direktör Thomas Brue samt Per Grunewald, Victor Örn och Stefan Winström sammanlagt tecknat 400 000 teckningsoptioner, vardera berättigande till teckning av en ny stamaktie under perioden 1 december 2017–30 juni 2019 enligt en teckningskurs om 17 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 12 000 kronor.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 2 000 000 stamaktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier att användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt skaffa kapital till sådana förvärv. Emissionslikviden får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara bolagets kapitalinsats vid förvärvet.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 15 fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stäm­man. Beslut enligt punkt 16 omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut krävs därför att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För giltigt beslut enligt punkt 17 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com, senast den 25 april 2017. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com, senast den 25 april 2017.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

___________________________

Göteborg i april 2017

Pegroco Invest AB (publ)

Styrelsen

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141. Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 12.00 CET

Datum
Tags

11 april – 2017                       NyhetPressmeddelande