Navigo

navigo logo

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB

Pressmeddelande den 9 april 2019

Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16.00 i Hotel Gothia Towers, Mässans Gata 24 i Göteborg.

Inregistrering sker från kl. 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 2 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast torsdagen den 2 maj 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

 • per post till Pegroco Invest AB, att. Jesper Henrysson, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, eller
 • per e-post till jesper@pegrocoinvest.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 2 maj 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 2 maj 2019.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdagen den 2 maj 2019.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om fastställande av

(a)   antalet styrelseledamöter; och

(b)   antalet revisorer och revisorssuppleanter

 1. Beslut om fastställande av arvoden till

(a)   styrelseledamöter; och

(b)   revisorer

 1. Val av

(a)   styrelseledamöter;

(b)   styrelsens ordförande; samt

(c)   revisorer och eventuella revisorssuppleanter

samt, i anslutning därtill, redogörelse för valberedningens arbete

 1. Fastställande av instruktioner för valberedningen
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner
 3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Beslut om godkännande av nyemissioner och överlåtelse av aktier i dotterbolag
 5. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
 6. Stämmans avslutande

 

 

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 11, 12, 13 och 14

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 18 april 2018 har bestått av Kathy Dolk (utsedd av Kattson B.V), Fredrik Karlsson (utsedd av Peter Sandberg), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm) och Göran Persson (styrelsens ordförande). Henrik Ekstrand har utsetts till valberedningens ordförande. Göran Persson har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Det föreslås att Göran Persson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till två och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 900 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Valberedningen föreslår att ingen ersättning ska utgå till ersättningsutskottets ledamöter eller ledamöter i andra utskott inrättade av styrelsen (a). Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 13 (a-c): Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Göran Persson, -, Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg Rydsbo (samtliga omval) samt Göran Näsholm, nyval (a). En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com.

Valberedningen föreslår vidare att Göran Persson utses till styrelsens ordförande (omval) (b) och atti enlighet med styrelsens rekommendation, de auktoriserade revisorerna Stefan Bengtsson (omval) och Katarina Eklund (omval) utses till bolagets revisorer (c).

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman oförändrat antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs på årsstämman den 18 april 2018 att gälla intill nästa årsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 9, 15, 16, 17 och 18

Punkt 9: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 683 171 138 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie att fördelas på fyra utbetalningar, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 667 971 138 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 28 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2019 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober 2019 (2,40 kronor), (iii) den 31 december 2019 med beräknad utbetalningsdag den 6 januari 2020 (2,35 kronor) samt (iv) den 31 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2020 (2,40 kronor).

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, emission av konvertibler med berättigande till konvertering till nya stamaktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 15 000 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning och ägarspridning vid samtidig notering av bolagets stamaktie på marknadsplats samt som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare: I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade ledande befattningshavare föreslår styrelsen att den grundläggande principen ska vara att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att Pegroco alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningar inom bolaget ska därför vara baserade på principerna om prestation, konkurrenskraft och skälighet. 

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Ersättningen ska fastställas kalenderårsvis. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 33,3 procent av den årliga fasta lönen. Bonus ska kunna vara relaterat till såväl vissa finansiella mål för koncernen, det vill säga Pegroco och samtliga dotterbolag och portföljbolag till Pegroco, och för de innehav ledande befattningshavare har ansvar för, som vissa individuella mål. Sådana mål ska beredas av ersättningsutskottet och bestämmas av styrelsen.

Beräknade kostnader för rörlig ersättning: Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt cirka 1,7 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.

Pension: Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 20 procent av den fasta lönen. Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis premiebaserade lösningar. Förmånsbaserade pensionslösningar ska, så långt möjligt, alltid undvikas.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige gäller som huvudregel en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden som huvudregel sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer inte. Personer som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledande befattningshavare bosatta i Sverige.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Ledande befattningshavare ska kunna erbjudas ett motsvarande incitament som det som skulle ha utgått under det aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet, om sådant program skulle visa sig praktiskt ogenomförbart i någon ledande befattningshavares skattemässiga hemvist, eller till följd av att sådant deltagande enligt bolagets bedömning inte kan ske med rimliga administrativa kostnader eller ekonomiska insatser.  

Ersättning till styrelseledamöter: I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsens beslutsfattande: Styrelsens ersättningsutskott föreslår och styrelsen fattar beslut om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare. Bolagets revisor ska årligen granska tillämpningen av dessa riktlinjer enligt tillämpliga bestämmelser.

Avvikelser från riktlinjerna: Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelsen.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman:

 1. beslutar att godkänna den riktade emissionen av konvertibler i dotterbolaget Nordic Lift AB. Nordic Lift AB förvärvade bolaget Hissteknik i Göteborg AB (”Hissteknik”) under 2018. Vid förvärvet kom parterna överens om att vissa av säljarna, Urbut AB respektive LPK Holding AB som ägs till 100 procent av Hisstekniks ledande befattningshavare Yrjö Grund respektive Lars Kellnor, skulle ha rätt att återinvestera del av köpeskillingen i Nordic Lift AB. Återinvesteringen är tänkt att ske genom den föreslagna konvertibelemissionen. Konvertibelemissionen innebär i huvudsak att Nordic Lift AB tar upp konvertibellån om högst 5 000 400 kronor genom emission av högst 2 konvertibler, envar om nominellt 2 500 200 kronor. 2 500 200 kronor ska betalas för varje konvertibel, och teckningskursen svarar mot av styrelsen för Nordic Lift AB bedömt marknadsvärde. Konvertiblerna löper med 0,5 procent årlig ränta från teckningsdagen. Konvertiblerna får utbytas (konverteras) mot nya aktier i Nordic Lift AB enligt en preliminär konverteringskurs om 900 kronor per aktie. Vid full konvertering kommer aktiekapitalet öka med 5 556 kronor. I den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, förfaller konvertibellånet till betalning den 15 maj 2022. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Yrjö Grunds och Lars Kellnors teckning av konvertibler skulle leda till, är till gagn för Nordic Lift AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att bolaget, Yrjö Grund och Lars Kellnor får ett gemensamt intresse av Nordic Lift AB:s positiva värdeutveckling. Fullständiga handlingar tillhandahålls till de aktieägare i bolaget som så begär.
 1. beslutar att godkänna den riktade nyemissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB, vilken beslutades den 1 februari 2019. Nordisk Bergteknik AB förvärvade Pålab Holding AB och GeO Pålen AB under 2019. Vid förvärvet kom parterna överens om att säljaren NP Förvaltnings AB, som ägs till lika delar av de ledande befattningshavarna i den s.k. Pålab-koncernen Christian Nilverius och Björn Petersson, skulle återinvestera del av köpeskillingen i Nordisk Bergteknik AB. Återinvesteringen har skett genom den nyss nämnda nyemissionen. Genom nyemissionen har 4 925 aktier av aktieslaget B emitterats, vilka har tecknats av N P Förvaltnings AB. Nyemissionen innebar en ökning av aktiekapitalet med 4 925 kronor. För varje tecknad aktie erlades 7 106,59899 kronor genom kvittning av fordran. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Christian Nilverius och Björn Peterssons teckning av aktier leder till, är till gagn för Nordisk Bergteknik AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att bolaget, Christian Nilverius och Björn Petersson får ett gemensamt intresse av Nordisk Bergteknik AB:s positiva värdeutveckling. Fullständiga handlingar tillhandahålls till de aktieägare i bolaget som så begär.
 1. beslutar att godkänna överlåtelse av högst 534 aktier i Nordisk Bergteknik AB till Nordisk Bergteknik AB:s styrelseordförande Mats Paulsson på marknadsmässiga villkor. Det högsta antalet aktier motsvarar 1.1 procent av totalt antal B-aktier och 0,4 procent av totalt antal aktier och röster i Nordisk Bergteknik AB. Köpeskillingen för 534 aktier ska uppgå till 3 800 000 kronor vilket motsvarar 21,0 procent av bolagets kostnader för förvärv av Nordisk Bergteknik AB. Överlåts ett lägre antal aktier ska köpeskillingen minskas i motsvarande mån. Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Mats Paulssons teckning av aktier leder till, är till gagn för Nordisk Bergteknik AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att bolaget och Mats Paulsson får ett gemensamt intresse av Nordisk Bergteknik AB:s positiva värdeutveckling. Fullständiga handlingar tillhandahålls till de aktieägare i bolaget som så begär.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman:

 1. dels beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission, utan vederlag, av högst 500 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Pegroco Holding AB. Teckning ska ske senast den 30 juni 2019. Skälet till att optionerna emitteras utan ersättning är att de ska användas för implementering av incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och införan­det av incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveck­lingen, höja motivationen och öka samhörighets­känslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Pegroco Holding AB ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta tecknings­op­tionerna till anställda i bolaget, varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än 150 000 teckningsoptioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än 100 000 tecknings­­optioner och annan anställd inte får erbjudas fler än 50 000 tecknings­op­tion­er. Överlåtelse till deltagare i program­met ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 september 2022 –31 december 2022 teckna en ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 19,50 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 15 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 1,2 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,2 procent av nuvarande röster (respektive ca 1,1 procent av bolagets aktiekapital och 1,2 procent av röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av programmet i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Bolaget har tre incitamentsprogram med utestående teckningsoptioner:

Det första incitamentsprogrammet beslutades av årsstämman den 25 maj 2016 och består av 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie i bolaget till en teckningskurs om 17 kronor. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering i enlighet med optionsvillkorens omräkningsbestämmelser. Teckningsberättigade är bolagets verkställande direktör och anställda. Teckningsoptionerna får utnyttjas under tiden från och med 1 december 2017 till och med 30 juni 2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med 12 000 kronor och antalet aktier att öka med 400 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 1,34 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier. Per dagen för detta förslag har inga av ovan nämnda teckningsoptioner utnyttjats.

Det andra incitamentsprogrammet beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 och består av 600 000 teckningsoptioner. Pegroco Holding AB har tecknat samtliga teckningsoptioner och har rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget mot kontant ersättning. Per dagen för detta förslag har sammanlagt 570 000 teckningsoptioner överlåtits till verkställande direktören och anställda i bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 23 kronor men kan bli föremål för justering i enlighet med optionsvillkorens omräkningsbestämmelser. Optionsrätten får utnyttjas från och med den 18 maj 2020 till och med den 30 december 2020. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med 18 000 kronor och antalet aktier att öka med 600 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 2,04 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier.

Det tredje incitamentsprogrammet beslutades av årsstämman den 18 april 2018 och består av 500 000 teckningsoptioner. Pegroco Holding AB har tecknat samtliga teckningsoptioner och har rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget mot kontant ersättning. Per dagen för detta förslag har sammanlagt 205 000 teckningsoptioner överlåtits till verkställande direktören och anställda i bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 26,45 kronor men kan bli föremål för justering i enlighet med optionsvillkorens omräkningsbestämmelser. Optionsrätten får utnyttjas från och med den 1 september 2021 till och med den 31 december 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med 15 000 kronor och antalet aktier att öka med 500 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 2,1 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och antalet aktier.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 43 023 408, varav 41 423 408 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 41 583 408. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 kräver att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkt 17 och 18 kräver att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 10 april 2019. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com, från och med tidpunkten för kallelsens offentliggörande.

Samtliga ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

__________________________

Göteborg i april 2019

Styrelsen för Pegroco Invest AB

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se,Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 6.00 CET.

Datum
Tags

9 april – 2019
NyhetPressmedelande