Navigo

navigo logo

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande den 25 april 2016

Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i bolagets lokaler, på Stora Nygatan 31 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 19 maj 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast torsdagen den 19 maj 2016.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

 • per post till Pegroco Invest AB (publ), att. Peter Sandberg, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, eller
 • per e-post till peter@pegrocoinvest.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 19 maj 2016 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 maj 2016.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.pegrocoinvest.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 19 maj 2016.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
 14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisionssuppleanter
 15. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier
 16. Beslut om emission av teckningsoptioner
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 18. Stämmans avslutande

 

 

Beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkterna 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16 och 17

Punkt 2: Styrelsen föreslår att Göran Persson eller den han i sitt ställe utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 267 088 419 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 51 149 487 kronor, motsvarande 1,75 kronor per utdelningsberättigad stamaktie, och 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie att fördelas på fyra utbetalningar, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 215 938 932 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för stamaktier föreslås den 27 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning för stamaktier ske genom Euroclear Sweden AB den 1 juni 2016. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 30 juni 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2016 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2016 (2,40 kronor), (iii) den 30 december 2016 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2017 (2,35 kronor), och (iv) den 31 mars 2017 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2017 (2,40 kronor).

Punkt 12: Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter med en suppleant. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enlig lag via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utses Göran Persson, Per Grunewald, Håkan Johansson, Peter Sandberg, Pär Östberg (samtliga omval) och till styrelsesuppleant utses Victor Örn (omval). Styrelsen föreslår vidare att den auktoriserade revisorn Stefan Bengtsson utses till revisor (omval).

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta att godkänna styrelsens beslut från den 15 juni 2015, vilket fattades under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om ökning av bolagets aktiekapital med högst 3 750 kronor genom nyemission av högst 125 000 stamaktier, riktad till Göran Persson, eller hans helägda bolag Baven AB, och Per Östberg, eller hans helägda bolag. Göran Persson och Per Östberg är sedan den 7 maj 2015 nya styrelseledamöter i bolaget. Teckningskursen bestämdes till 11,80 kronor och fastställdes utifrån gällande marknadsförhållanden per tidpunkten för styrelsens beslut och tidigare gjorda utfästelser. Teckningskursen har sedermera av en oberoende värderingsman bekräftats vara marknadsvärdet vid tidpunkten för styrelsens beslut. Göran Perssons helägda bolag Baven AB och Pär Österbergs helägda bolag AB Prado Invest har tecknat och betalat för 62 500 stamaktier vardera varmed emissionen är fulltecknad. Styrelseledamöternas aktieägande i bolaget förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att styrelseledamöternas investering genom emissionen väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare. Vid tidpunkten för styrelsens beslut var bolaget ett privat aktiebolag vars aktier inte var föremål för handel på reglerad marknad eller handelsplattform. Bolagets preferensaktier B har sedermera listats vid Nasdaq First North med första handelsdag den 24 juni 2015.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 400 000 teckningsoptioner, vilka, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas endast av verkställande direktören och investment managers i bolaget. Teckningskursen svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde och beräknas med tillämpning av Black & Scholes. Teckningskursen för optionerna ska betalas kontant. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juli 2016 genom betalning. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 december 2017 – 30 juni 2019 teckna en ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 17 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 12 000 kronor. Teckningskursen och det antal stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som ska möjliggöra för bolaget att behålla och motivera de ledande befattningshavarna. Ett ökat ägarengagemang från de ledande befattningshavarnas förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 2 000 000 stamaktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier att användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt skaffa kapital till sådana förvärv. Emissionslikviden får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara bolagets kapitalinsats vid förvärvet.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 15-16 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut krävs därför att de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För giltigt beslut enligt punkt 17 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com, senast den 4 maj 2016. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com, senast den 11 maj 2016.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

___________________________

Göteborg i april 2016

Pegroco Invest AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se www.pegrocoinvest.com eller vänligen kontakta Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), telefon 070-2702141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser. Pegroco, vars preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm, har idag sex innehav.

Datum
Tags

25 april – 2016                                     Pressmeddelande