Navigo

navigo logo

Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande 2018-04-18

Pegroco Invest AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 18 april 2018. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2017 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att till aktieägarna dela ut ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie att fördelas på fyra utbetalningar och att i ny räkning balanseras 448 218 127 kronor. Avstämningsdag för utdelning för preferensaktier fastställdes till (i) den 29 juni 2018 med beräknad utbetalningsdag den 4 juli 2018 (2,35 kronor), (ii) den 28 september 2018 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober 2018 (2,40 kronor), (iii) den 31 december 2018 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2019 (2,35 kronor), och (iv) den 29 mars 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2019 (2,40 kronor).

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, oförändrat bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Göran Persson, Per Grunewald, Håkan Johansson, Peter Sandberg och Lisa Berg Rydsbo omvaldes som ordinarie ledamöter och Göran Persson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Bolaget ska, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, oförändrat ha två revisorer. Auktoriserade revisorerna Stefan Bengtsson och Katarina Eklund, båda från BDO, omvaldes som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt justerat förslag från aktieägaren Peter Sandberg att ett fast arvode om sammanlagt 900 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera ska utgå till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag från valberedningen om att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, att oförändrat i förhållande till vad extra bolagsstämman beslutade den 8 januari 2018, anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apport-egendom eller genom kvittning. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoption) ska uppgå till sammanlagt högst 17 500 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning och ägarspridning vid samtidig notering av bolagets stamaktie på marknadsplats men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Den grundläggande principen för ersättning till ledande befattningshavare är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 33,3 procent av den årliga fasta lönen. Bonus ska kunna vara relaterat till såväl vissa finansiella mål för koncernen, det vill säga Pegroco och samtliga dotterbolag och portföljbolag till Pegroco, och för de innehav ledande befattningshavare har ansvar för, som vissa individuella mål. Sådana mål ska beredas av ersättningsutskottet och bestämmas av styrelsen. Kostnader för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till cirka 1,7 miljoner kronor exklusiv sociala avgifter.

Vidare ska de ledande befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård. Ledande befattningshavare bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 20 procent av den fasta lönen.

För ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige gäller som huvudregel en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden som huvudregel sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer inte.

I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelsen.

De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på www.pegrocoinvest.com.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Nordic Furnaces AB

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, att godkänna överlåtelse från Pegroco Invest av högst 4 950 aktier, motsvarande högst 9,9 procent, i det helägda dotterbolaget Nordic Furnaces AB till Magnus Bergman, verkställande direktör i Nordic Furnaces AB. Köpeskillingen för 4 950 aktier ska uppgå till 840 000 kronor vilket motsvarar 9,9 procent av Pegroco Invests kostnader för förvärvet av inkråmet av Sarlin Furnaces svenska verksamhet och bildandet av Nordic Furnaces AB. Överlåts ett lägre antal aktier ska köpeskillingen minskas i motsvarande mån. Köpeskillingen är mot denna bakgrund marknadsmässig.

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission. Styrelsen justerade sitt förslag vid årsstämman på så sätt att det inskränktes till att omfatta 500 000 teckningsoptioner (tidigare föreslagit 600 000 teckningsoptioner) mot bakgrund av att Peter Sandberg meddelat att han inte avser att delta i incitamentsprogrammet. Årsstämman beslutade att högst 500 000 teckningsoptioner emitteras utan vederlag till Pegroco Holding AB, med rätt och skyldighet för Pegroco Holding AB att överlåta sådana teckningsoptioner till anställda, varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än 150 000 optioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än 100 000 optioner och annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 ­op­tion­er.

Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande op­tionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 september 2021 till och med 31 december 2021 teck­na en ny stam­aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 26,45 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Efter att styrelsen inskränkt sitt förslag att optionsprogrammet endast ska omfatta Per Grunewald i egenskap av styrelseledamot och anställd i bolaget, beslutade årsstämman att godkänna styrelsens förslag innebärande att programmet såvitt avser punkt 18 B endast omfattar styrelseledamoten Per Grunewald deltagande i programmet.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB (publ)

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ),
epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

18 april – 2018
Pressmedelande