Navigo

navigo logo

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande 2018-01-08

Pegroco Invest AB (publ) har hållit extra bolagsstämma måndagen den 8 januari 2018. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Entledigande av styrelseledamot och styrelsesuppleant samt val av styrelse-ledamot

Inför den extra bolagsstämman meddelade Pär Östberg att han inte har möjlighet att ägna styrelseuppdraget den tid som erfordras och att han mot denna bakgrund önskar bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot. För att anpassa styrelsens sammansättning till Svensk Kod för Bolagsstyrning föreslogs vidare att möjligheten att utse suppleant i styrelsen skulle utmönstras.

Mot denna bakgrund beslutades, i enlighet med förslag från större aktieägare, dels att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleant, dels att enlediga Pär Östberg från uppdraget som styrelseledamot och Victor Örn från uppdraget som suppleant och dels att välja Lisa Berg Rydsbo till ny styrelseledamot.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen därför bestå av Göran Persson (styrelsens ordförande), Per Grunewald, Peter Sandberg, Håkan Johansson och Lisa Berg Rydsbo.

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslutades – i tillägg till det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 – att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apport-egendom eller genom kvittning. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterad konvertibler eller teckningsoption) ska uppgå till sammanlagt högst 17 500 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för ägarspridning vid samtidig notering av bolagets stamaktie på marknadsplats, som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.

Inrättande av valberedning, antagande av instruktion för valberedning och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutades (a) att inrätta en valberedning, (b) att anta rikt­linjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och (c) att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag samt att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ändra bolagsordningen, innebärande att möjligheten att utse styrelsesuppleanter utmönstras och att redogörelse för valberedningens arbete och beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen görs till obligatoriska punkter vid årsstämma.

Riktlinjer, bolagsordning och beslutsunderlag i sin helhet

De antagna riktlinjerna, bolagsordningen och beslutsunderlagen i övrigt finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB (publ)

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.
Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

8 januari – 2018                             NyhetPressmeddelande