Navigo

navigo logo

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Delårsrapport Q3 för 2023

”Stabil omsättning under säsongsmässigt lugn period”

Perioden januari – september 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 276,6 (79,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 53,3 (99,5) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 69,9 (92,3) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,81 (1,60) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,78 (1,48) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till –20,5 (51,8) Mkr

Perioden januari – september 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,7 (14,2) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -31,4 (-10,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 80,5 (-6,9) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,95 (-0,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,91 (-0,16) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till 44,8 (-20,7) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4,9 (8,8) Mkr

Substansvärdet per aktie uppgick till 13,69 kr per sista september vilket är en minskning om 8 % sedan med andra kvartalet men en ökning om 38 % sedan årsskiftet. Ökningen sedan årsskiftet är huvudsakligen hänförlig till att Vinga nu är del av koncernen, medan minskningen över kvartalet främst beror på utvecklingen i Nordisk Bergtekniks aktiekurs.

”Mot slutet av tredje kvartalet noterade vi vår stamaktie på First North Premier, en viktig händelse i Navigos utveckling. Vår transformation och tillväxtresa fortskrider och vi ser god potential att synliggöra värdet på Navigo och därmed i vår aktie framöver. Koncernens omsättning börjar återbyggas med lönsamhet och vi utvärderar flera intressanta tillväxtmöjligheter för våra Navbolag. Det är också andra kvartalet med Vinga i våra böcker. Bolaget utgör 62 % av vårt substansvärde och vi är mycket nöjda med utvecklingen – för de sex månader Vinga varit i koncernen uppgår nettoomsättningen till 137 Mkr med ett EBIT om 48 Mkr, motsvarande EBIT-marginal om 35 %”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation torsdagen den 16 november 2023 kl 09.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för januari-september 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/q-32023/

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-16 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.