Navigo

navigo logo

Navigo Invest AB (publ) ställer in extra bolagsstämma

Den 24 oktober 2023 kallade Bolaget till extra bolagsstämma. Sedan dess har Navigo sett en nedgång i sin portfölj av tillgångar vilket gjort att styrelsens bedömning kring Bolagets finansiella handlingsfrihet av likvida tillgångar har förändrats.

Det är nu styrelsens bedömning att det ligger i aktieägarnas bästa intresse att avvakta med att göra en extrautdelning och följaktligen ställa in den extra bolagsstämman rörande extra vinstutdelning till preferensaktieägarna för att ge Bolaget fortsatt finansiell flexibilitet.

Målsättningen är att ärendet gällande extra utdelning på preferensaktier kan behandlas på den ordinarie bolagsstämman våren 2024. Preferensaktieägarna kommer fortsatt erhålla tio (10) procents ränta på innestående utdelning till dess att denna är reglerad.

Ordinarie utdelning på preferensaktien planeras fortsätta enligt plan.

Göteborg 16 november 2023

Styrelsen för Navigo Invest AB (publ)

Denna information är sådan information som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.