Navigo

Navigos navbolag Chemgroup Holding tillträder förvärvet av Sisource

Pressmeddelande 2023-08-31

Navigos navbolag Chemgroup Holding AB har idag undertecknat tillträdesdokumentationen för förvärvet av samtliga aktier i Sisource AB, en framstående svensk aktör inom kemikaliehantering. Navigo annonserade den 30 juni att aktieöverlåtelseavtal ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i Sisource. Förvärvet var villkorat av samtycken från utvalda kunder och leverantörer, vilka nu inhämtats.

Sisource AB (”Sisource” eller ”Bolaget”) bildades år 2013, till följd av ett ledningsutköp (så kallad management buyout) från AGA Gas AB, och omsätter idag cirka 140 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har drygt 30 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom Chemical Management Services (även kallat CMS). Bolaget erbjuder tjänster som inkluderar hantering av kemiska produkter, lager, distribution samt konsultativa tjänster kring efterlevnad av lagkrav, utbildning, avfallshantering samt hantering av säkerhetsdatablad. Sisource har sitt huvudkontor i Linköping och erbjuder idag sina tjänster främst i Sverige.

Ökade krav från myndigheter, samhälle och kunder på bland annat hållbarhetsarbete och lagefterlevnad kring kemikaliehantering utgör ofta en utmaning för många företag. CMS handlar om att säkerställa och optimera hanteringen av kemikalier på arbetsplatsen. Det gemensamma kunderbjudandet från Sisource och Chemgroup skapar positiva miljö- och arbetsmiljöeffekter genom en minskning av användandet av hälso- och miljöfarliga kemikalier, samtidigt som det även skapar ekonomiska fördelar. Bolagets kunder återfinns inom olika sektorer, såsom försvar, luftfart, järnväg och övrig tillverkningsindustri.

 – Vi ser mycket positivt på att nu fortsätta resan i en ny struktur som vi är övertygade blir bra för alla. Vi blir fortsatt stora ägare i nya koncernen, vilket är ett kvitto på vår framtidstro. Tillsammans blir vi starkare och kan ta ytterligare steg för att bredda och stärka vårt tjänsteerbjudande samtidigt som vi kan accelerera vår ambitiösa tillväxtresa, säger Sisource ägartrio, Ulf Hedlund, Tommy Nilsson och David Börjesson.

 – Vi är glada över förvärvet av Sisource, vilket markerar en milstolpe i navbolagets Chemgroups framväxt. Bolagen kompletterar varandra väl och vi ser både affärsmässiga och organisatoriska synergier som kan införlivas, säger Victor Örn, VD för Navigo Invest AB.

Preliminär köpeskilling uppgår till cirka 82 MSEK. Förvärvet finansieras via egen kassa, bankfinansiering och säljarreverser samtidigt som delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Chemgroup Holding och i Navigo Invest AB (publ) varvid Bolagets nuvarande ägare blir långsiktiga ägare i Navigo-koncernen. Sisource kommer att ingå i underkoncernen Chemgroup Holding.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 13:30 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), tel: 070-863 64 01, victor@navigoinvest.com

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

31 augusti – 2023 Pressmeddelande, Chemgroup