Navigo

navigo logo

Nyemission av stamaktier i Pegroco Invest AB (publ)

Pressmeddelande 30 juni 2015

Den 15 juni 2015 beslutade styrelsen i Pegroco Invest AB (publ), med stöd av årsstämmans bemyndigande, om en till Henry Hansen, CEO Scandinavian Air Ambulance eller av honom helägt bolag riktad nyemission av 254 237 stamaktier till en teckningskurs om 11,80 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån gällande marknadsförhållanden och tidigare gjorda utfästelser. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vore bra för bolaget och dess aktieägare att få in Henry Hansen som aktieägare i bolaget. Teckningstiden löpte ut den 30 juni 2015.

Det av Henry Hansen helägda bolaget Henry Hansen Aviation AB har tecknat sig för aktierna. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 7 627,11 kronor och tillförs bolaget en emissionslikvid om 2 999 996,60 kronor.

Den 15 juni 2015 beslutade styrelsen vidare, under förutsättning av en bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en till de nya styrelseledamöterna Göran Persson och Pär Östberg eller av dem helägda bolag riktad nyemission av högst 125 000 stamaktier till en teckningskurs om 11,80 kronor per aktie. Enligt beslutet äger Göran Persson eller av honom helägt bolag rätt att teckna 62 500 av de nya aktierna och Pär Östberg eller av honom helägt bolag rätt att teckna 62 500 av de nya aktierna. Teckningskursen har fastställts utifrån gällande marknadsförhållanden och tidigare gjorda utfästelser. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelseledamöters aktieägande i bolaget kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget, vilket bedöms få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare. Teckningstiden löpte ut den 30 juni 2015.

Det av Göran Perssons helägda bolaget Baven AB och det av Pär Östberg helägda bolaget AB Prado Invest har tecknat sig för 62 500 aktier var. Om bolagsstämman godkänner emissionsbeslutet kommer aktiekapitalet att öka med 3 750 kronor och bolaget att tillföras en emissionslikvid om 1 475 000 kronor genom emissionen.

Emissionerna omfattar totalt 379 237 aktier motsvarande 4,5 Mkr. Antal stamaktier efter emissionen kommer uppgå till 19 957 473 jämte 1 600 000 preferensaktier samt att aktiekapitalet ökar med cirka 11 377 kronor från cirka 635 347 SEK till 646 814 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Brue, VD, 0702702141, thomas@pegrocoinvest.com

Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management AB

Om Pegroco

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser.

Pegroco är aktiva ägare och fokuserar på investeringar där vi kan bidra till att skapa värde i företagen genom att använda våra medarbetares operativa, industriella och finansiella erfarenhet och vårt starka affärsnätverk. Pegroco har även en rådgivande verksamhet, Pegroco Advisory, som erbjuder tjänster inom kapitalanskaffning, företagsförsäljning och affärsutveckling. Pegroco har under sina tio år genomfört över tjugo investeringar.

Pegroco Pressrelease 20150630

Datum
Tags

30 juni- 2015.                                           Pressmeddelande