Navigo

navigo logo

VD för Pegroco Invest AB (publ) tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

Pressmeddelande den 30 november 2017

Verkställande direktören för Pegroco Invest AB (publ) har utnyttjat sina teckningsoptioner serie 2014/2017 för att teckna sig för sammanlagt 438 000 nyemitterade stamaktier i Pegroco Invest AB.

Efter vd:s nyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i bolaget  28 492 008 aktier, varav antalet aktier uppgår till 26 892 008 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier. Totalt tillförs bolaget en likvid om 5 914 045 kr.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november  2017 kl 17.00  CET

Datum
Tags

30 november – 2017                             NyhetPressmeddelande