Disclaimer
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner

Pressmeddelande 24 juni 2015
Pegroco Invest AB (publ) (”Pegroco” eller ”Bolaget”) preferensaktier upptas idag för handel på Nasdaq First North.

Inför noteringen genomförde Pegroco ett riktat erbjudande till ett antal utvalda investerare om teckning av preferensaktier. Erbjudandet omfattande 1 600 000 preferensaktier till en teckningskurs om 100 kronor per preferensaktie. Totalt tillfördes Bolaget 160 Mkr före emissionskostnader.

Bolagets preferensaktier handlas under kortnamn PEGRO PREF med ISIN-kod SE0007100540. Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB. Mer information finns på Pegrocos webplats, www.pegrocoinvest.com

Nordic Fixed Income har agerat finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Pegroco i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Brue, VD, 0702702141, thomas@pegrocoinvest.com

Om Pegroco
Pegroco är ett investmentbolag som investerar i, förvärvar och utvecklar mindre- och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco är aktiva ägare med investeringsfokus på verksamheter där man tillsammans med respektive verksamhets ledning och styrelse kan skapa förutsättningar för långsiktigt och uthålligt värdeskapande.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Pegroco. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Pegroco för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i Sverige eller andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Innehållet i detta pressmeddelande skall inte betraktas som juridiska, affärsmässiga, investeringsmässiga eller skattemässiga råd. Varje mottagare bör konsultera med sina egna juridiska, affärsmässiga, investerings- eller skatterådgivare gällande juridiska, affärsmässiga, investeringsmässiga eller skattemässiga råd.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Pegrocos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pegroco Pressrelease 20150624