Navigo

Delårsrapport Pegroco Invest AB, januari – september 2018

Pressmeddelande den 23 november 2018

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-september 2018 (Koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 478,4 Mkr (216,7 Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 41,4 Mkr (14,9 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,4 Mkr (-44,3 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till -0,18 kr (-1,68 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 201,1 Mkr (-31,9 Mkr)

 

 

Perioden januari-september 2018 (Moderbolag)

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,5 Mkr (11,3 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,6 Mkr (-1,3 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,0 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,17kr (0,11 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 192,9 Mkr (-34,4 Mkr)

 

 

Väsentliga händelser under perioden

Emission av stamaktier om 275 Mkr

I juni 2018 beslutade styrelsen i Pegroco Invest att genomföra en kapitalanskaffning genom att göra en riktad nyemission av stamaktier i omfattningen 150–200 Mkr. Bolagets syfte med att ta in ytterligare kapital var att ge Pegroco utökad finansiell flexibilitet samt ännu bättre förutsättningar för att genomföra nya investeringar och möjligheter att stödja och fortsätta utvecklingen av bolagets befintliga portföljbolag. Intresset från investerare för att delta i emissionen var stort, varför Bolaget beslutade att öka emissionens omfattning till 275 Mkr. En utökad nyemission skulle dessutom möjliggöra en större ägarspridning, vilket var i linje med bolagets förberedelser inför en notering av stamaktierna.

Även med den utökade omfattningen blev emissionen övertecknad. Styrelsen beslutade den 28 juni 2018, med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 april 2018 att fatta beslut om nyemission av högst 17 500 000 stamaktier, om nyemission av 14 181 400 stamaktier till teckningskursen 19,50 kronor per aktie.

Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 14 181 400 stamaktier; från 28 842 008 aktier, varav 27 242 008 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 43 023 408 aktier, varav 41 423 408 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier. Bolaget tillfördes härigenom 276,5 Mkr före emissionskostnader. Carnegie Bank var finansiell rådgivare i denna process. Emissionen färdigställdes och aktierna distribuerades ut i juli 2018.

Pegroco förvärvar Hissteknik i Göteborg AB

I juli 2018 förvärvade Pegroco Invest AB bolaget Hissteknik Göteborg AB (”Hissteknik”). Hissteknik är en ledande leverantör av hisservice i Göteborgsområdet. Förvärvet stärker Pegrocos position på marknaden för hissar och hisservice. Hissteknik startade 2004 och har idag 17 medarbetare. Bolaget erbjuder heltäckande service för alla typer av hissar och har snabbt tagit en position som en ledande oberoende leverantör av hisservice i Göteborgsregionen. Bolaget hade 2016/17 en omsättning på cirka 37 miljoner kronor med god lönsamhet. Förvärvet skedde genom att Pegrocos dotterbolag Nordic Lift AB förvärvade samtliga aktier i Hissteknik. Köpeskillingen uppgick till 21 miljoner kronor på skuldfri basis. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskilling om maximalt 2 miljoner kronor under nästkommande två år. I samband med förvärvet återinvesterade säljarna och äger därefter 10 procent av holdingbolaget Nordic Lift AB via en konvertibel.

Pegrocos portföljbolag Stockholms Spårvägar förvärvar en majoritetspost i Infraservice Group Scandinavian AB

I september förvärvade Pegrocos intressebolag AB Stockholms Spårvägar (Stockholms Spårvägar) 51 procent av bolaget Infraservice Group Scandinavian AB (Infraservice), en fristående entreprenör inom nybyggnation och underhåll av järnväg. Infraservice erbjuder tjänster inom järnvägsentreprenader, maskinuthyrning samt bemanning inom järnväg i Norden. Bolaget äger två spårgående arbetsmaskiner i form av en spårriktare samt en ballastplog som används vid entreprenad- och underhållsarbeten. Bolaget är beläget i Nässjö och startades 2013 av Joakim Stenqvist och Sofia Lind som båda är aktiva i bolaget. Joakim är kvar som VD även efter affären. Bolaget har vuxit kraftigt och är idag etablerat på marknaden för spår- och järnvägsunderhåll. Infraservice har bland annat genomfört flertalet egna entreprenader till Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare. Bolaget har ett trettiotal medarbetare. Under 2017 omsatte Infraservice 131 Mkr och hade ett EBITDA-resultat på 3,6 Mkr. Förvärvet omfattade 51% av aktierna i Infraservice Group Scandinavian AB, de befintliga ägarna Joakim Stenqvist och Sofia Lind behåller 49%. Förvärvet skedde till nominellt belopp för aktierna, samtidigt som ett ägarlån på 12 Mkr lämnades från Stockholms Spårvägar. Affären krävde inget kapitaltillskott från Pegroco Invest, affären finansierades med medel från Stockholms Spårvägar.

Händelser efter kvartalets utgång

Pegroco Invest AB avslutar avtal om likviditetsgaranti

Den 8 oktober 2018 avslutade Pegroco avtalet med Erik Penser Bank där banken är likviditetsgarant för Pegrocos preferensaktie (ISIN SE0007100540) som är noterad på First North Premier. Anledningen är att aktien med god marginal uppfyller kraven på ägarspridning och därmed inte behöver ha en likviditetsgarant.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 10:00 CET.

Datum
Tags

23 november – 2018
NyhetPressmedelande