Navigo

navigo logo

Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband långfristig uppgörelse kring finansiering av lämnade garantistöd till tidigare portföljbolaget Flexenclosure

Pressmeddelande den 12 februari 2020

Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband långfristig uppgörelse kring finansiering av krav rörande Pegrocos tidigare lämnade garantistöd som huvudägare till tidigare portföljbolaget Flexenclosure

Pegroco Invest AB (”Pegroco”) har idag ingått ett långsiktigt avtal med kreditgivarna rörande finansiering av de borgenskrav som uppkom i samband med att Pegroco under 2017/2018 som huvudägare i Flexenclosure, gav garantistöd för kundrelaterade bankgarantier efter att bolaget erhållit betydande orders från världens ledande datadriftoperatör. De berörda parterna är Nordea, Collector, Aros Kapital och EKN – Exportkreditnämnden.

Vidare har Pegroco som en del av uppgörelsen, övertagit eSite Power Systems, som tidigare var en av två affärsenheter i Flexenclosure. Övertagandet omfattar alla materiella tillgångar inklusive dess patent, dotterbolag i och utanför Sverige, kundbas med ca 3.500 tidigare levererade operativa enheter och annan kringutrustning. Pegrocos investering utgörs främst av kvittning av prioriterade fordringar på konkursboet.

”Det är särskilt glädjande att vi nu fått med samtlig nyckelpersonal, Skaraborg Invest, Jula och Venova som investerare och partners med sin lokala förankring och med entreprenöriell anda, bygga upp eSite Power Systems till en ledande leverantör av hybridkraftstationer för främst telekomindustrin, men på sikt också andra applikationsområden utan, eller med dålig, strömförsörjning”, säger Joakim Winggren Ordförande i bolaget och vice VD i Pegroco.

Som tidigare angivits i halvårsrapporten per den 30 juni 2019 beräknades borgensansvaret maximalt uppgå till 104 Mkr vilket ligger i fas med dagens uppgörelse. Pegrocos ägande efter de nu pågående emissionerna beräknas att utgöra ungefär 75 % med en post-money värdering av 27 Mkr av eSite Power Systems.

Pegrocos VD Victor Örn säger ”Genom överenskommelsen med gäldenärerna tydliggörs villkoren för hur Pegroco infriar dessa garantikrav. Vi är tacksamma för det goda stöd vi erhållit från inblandade parter i att finna en för alla balanserad uppgörelse. Detta skapar nu väsentligt bättre förutsättningar till att återskapa god finansiell handlingsfrihet för Pegroco.”

”I Skaraborg Invest med sina partners, får vi ytterligare en seriös ägare med god erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag. Samtidigt för vi gemensamt samtal med större internationell investerare som ser de stora värdepotentialer som kan skapas i bolaget och för dess ägare vid framgång” säger Mattias Karlsson, VD eSite Power Systems med sin bas i Lidköping.

Om eSite Power Systems
eSite Power Systems utvecklar och säljer smarta energisystem till telekomindustrin. Med världsledande teknologi reducerar eSite x10 dieselförbrukning och därmed utsläpp av CO2 radikalt på basstationer genom att använda förnyelsebar energi i kombination med smart hybriddrift, i länder med inget eller dåligt fungerande elnät. Kunderna består av driftbolag av basstationer vid sidan av traditionella teleoperatörer och marknaderna är Afrika, Mellanamerika och Sydostasien. Behovet av såväl modernisering av existerande basstationer och utbyggnad av teknik och kraftigt ökad efterfrågan av telekomtjänster på dessa marknader, bedöms som mycket stort det kommande decenniet.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information:
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

12 februari- 2020
NyhetPressmedelande