Navigo

navigo logo

Pegroco genomför emission av stamaktier och tillförs 275 miljoner kronor

Pressmeddelande den 29 juni 2018

Pegroco Invest AB (”Pegroco”) meddelade den 18 juni 2018 att bolaget undersökte förutsättningarna för att genomföra en kapitalanskaffning om upp till 275 miljoner kronor genom en riktad nyemission av stamaktier. Intresset för att delta i emissionen har varit stort och emissionen blev övertecknad. Styrelsen har därför den 28 juni 2018, med stöd av det emissions­bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 april 2018 att fatta beslut om nyemission av högst 17 500 000 stamaktier, beslutat om nyemission av 14 126 400stamaktier till teckningskursen 19,50 kronor per aktie.

”Vi kan konstatera att intresset för vår verksamhet har varit stort och vi är starkt motiverade av det förtroende som aktieägarna visat oss,” säger Thomas Brue, VD Pegroco. ”Detta ger oss ökad finansiell styrka och bättre förutsättningar för att kunna genomföra nya investeringar och för att fortsätta utvecklingen av våra befintliga portföljbolag. Genom den här nyemission har vi dessutom fått in ett antal nya ägare, vilket är i linje med våra förberedelser inför en notering av stamaktien.”

Genom emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 14 126 400 stamaktier; från 28 842 008aktier, varav 27 242 008 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 42 968 408 aktier, varav 41 368 408stamaktier och 1 600 000 preferensaktier. Bolaget tillförs härigenom 275 miljoner kronor före emissionskostnader. Carnegie Bank har varit finansiell rådgivare i denna process.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.30 CET.

Datum
Tags

29 juni – 2018
NyhetPressmedelande