Navigo

navigo logo

Pegroco genomför emissioner av stamaktier och bolaget tillförs härigenom 78 miljoner kronor

Pressmeddelande den 5 juli 2017

Den emission av stamaktier om 50 miljoner kronor som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) har övertecknats. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande av årsstämman och som en övertecknings­emission, beslutat om emission av ytterligare stam­aktier, vilket tillför bolaget ytterligare 28 miljoner kronor. Bolaget tillförs härigenom totalt 78 miljoner kronor.

Den 30 juni 2017 avslutades teckningstiden i den riktade nyemission av högst 2 717 392 stamaktier som beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 och 4 238 953 stamaktier har tecknats, innebärande en överteckning om cirka 56 procent.

Genom emissionen tillförs bolaget 50 miljoner kronor, varav styrelsen medgett att ca 19 miljoner kronor betalas genom kvittning. Aktiekapitalet ökar därmed med 81 521,76 kronor och antalet stamaktier med 2 717 392. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i emissionsbeslutet.

Emissionen blev kraftigt övertecknad. Styrelsen har därför den 4 juli 2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 16 maj 2017 och som en överteckningsemission, beslutat om nyemission av högst 1 521 561 stamaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av de som tecknat sig för stamaktier i ovan nämnda nyemissionen. Emissionen har fulltecknats och genom den tillförs bolaget ytterligare cirka 28 miljoner kronor samt ökar aktiekapitalet med 45 646,83 kronor och antalet stamaktier med 1 521 561. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i emissionsbeslutet. Teckningskursen är 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor utgör överkurs, och har fastställts utifrån och motsvarar teckningskursen i den emission som beslutades om den 16 maj.

”Bland de investerare som kan nämnas återfinns Lars Thunell med familj, Sverker Martin-Löf, Tommy Gustavsson, familjerna Lundström och Knutsson. Det är också särskilt glädjande att Pegrocos tidigare och nuvarande ledningar i portföljbolagen Norrbottens Bergteknik, Alelion, Diakrit och Scandinavian Air Ambulance valt att investera i Pegroco, vilket tyder på ett gott förtroende för Pegroco Invest”, säger Thomas Brue, VD Pegroco.

Genom de båda emissionerna ökar antalet aktier i bolaget med 4 238 953 stamaktier; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 28 451 208 aktier, varav 26 851 208 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 11.30 CET

Datum
Tags

5 juli – 2017                             NyhetPressmeddelande