Navigo

Pegroco genomför nyemission av preferensaktier om 160 Mkr

Disclaimer
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner

Pressmeddelande 10 juni 2015

Styrelsen i Pegroco Invest AB (publ) (”Pegroco” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 7 maj 2015 genomfört en riktad nyemission av preferensaktier om 160 Mkr.

Pegroco Invest offentliggör idag att Bolaget har genomfört en placering av 1 600 000 nya preferensaktier, vilket tillför Bolaget 160 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Genom likviden från nyemissionen stärks Bolagets finansiella position ytterligare och kapitaliserar Bolaget för att fortsätta finansiera värdeskapande investeringar med god avkastning för Bolagets aktieägare.

Erbjudandet har riktats till ett begränsat antal investerare

Teckningskurs i erbjudandet uppgick till 100 kronor per preferensaktie

Den årliga preferensutdelningen uppgår till 9,50 kronor per preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade preferensaktierna ger en årlig direktavkastning motsvarande 9,5 % (årlig effektiv direktavkastning 9,84 %)

Preferensaktierna avses att noteras på Nasdaq First North

Thomas Brue, VD:

” Pegroco är inne i en expansiv fas och investeringsmöjligheterna med potentiell avkastning över Pegrocos avkastningsmål är goda. Vi har under vintern/våren 2014/2015 identifierat ett antal intressanta investeringsmöjligheter där förutsättningarna för att uppnå en god avkastning bedöms som stora.”

Göran Persson, Styrelseordförande:

”Tillgången på intressanta investeringsobjekt inom segmentet små- och medelstora företag är god och stadigt ökande. Genom förtroende och en beprövad process med kapital, struktur och internationalisering finns goda möjligheter för Pegroco Invest att göra fler investeringar med god avkastning för aktieägarna”, säger Pegrocos styrelseordförande Göran Persson.

Bakgrund och motiv

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i, förvärvar och utvecklar mindre- och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco är aktiva ägare med investeringsfokus på verksamheter där man tillsammans med respektive verksamhets ledning och styrelse kan skapa förutsättningar för långsiktigt och uthålligt värdeskapande. Pegroco bedömer tillgången på intressanta investeringsobjekt inom SME-segmentet som god och stadigt ökande. Möjligheterna för Pegroco att göra ytterligare värdeskapande investeringar bedöms därför som goda.

Notering på Nasdaq First North

Bolaget ansöker nu om upptagande av preferensaktierna till handel på Nasdaq First North. Ett upptagande av preferensaktierna till handel på First North medför stimulerande krav på organisationen och ökar marknadens kunskap om Pegroco. Härutöver bedöms ett upptagande till handel stärka förtroendet för Pegroco från befintliga och nya kunder, leverantörer och medarbetare i inte minst portföljbolagen. Styrelsen för Pegroco är mot bakgrund härav i process om att ansöka om upptagande av Bolagets preferensaktier till handel på First North.

Finansiella och legala rådgivare

Nordic Fixed Income AB har agerat finansiell rådgivare och bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i samband med emissionen.

För vidare information vänligen kontakta:

Thomas Brue, Verkställande Direktör, Pegroco Invest AB (publ)

Email: thomas@pegrocoinvest.com

Tel: +46 70 270 21 41

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Pegroco. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Pegroco för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i Sverige eller andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Innehållet i detta pressmeddelande skall inte betraktas som juridiska, affärsmässiga, investeringsmässiga eller skattemässiga råd. Varje mottagare bör konsultera med sina egna juridiska, affärsmässiga, investerings- eller skatterådgivare gällande juridiska, affärsmässiga, investeringsmässiga eller skattemässiga råd.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Pegrocos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Pegroco Pressrelease 20150610

Datum
Tags

10 juni- 2015                                          Pressmeddelande