Navigo

navigo logo

Pegroco ingår avsiktsförklaring med ambitionen att förvärva JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet

JOOL Capital Partner AB (”JOOL”) är en ledande aktör inom framför allt skuldfinansiering men erbjuder även aktiefinansiering och förvaltning. JOOL Capital Partner AB består av ett tiotal dotterbolag och koncernen ägs idag till ca 85% av JOOL Invest AB, med huvudägarna Göran Johansson och Tom Olander, samt till ca 15% av partners i verksamheten.

Pegroco avser att förvärva 100% av aktierna i de utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate Finance AB, JOOL Securities OY, JOOL Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning AB (”JOOL-bolagen”).

Företaget grundades 2010 och har idag ett 70-tal anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har även kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Paris och Zürich. Verksamheten omsatte totalt 232 miljoner kronor under 2021 med ett rörelseresultat (EBIT) om 26,8 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva JOOLs finansverksamhet, som kommer utgöra ett nytt navbolag. Det är en entreprenörsdriven organisation med erfaren ledning och kvalificerade medarbetare som varit väldigt framgångsrika de senaste åren. Förvärvet lägger grunden för ett nytt kapitel i Pegrocos utveckling och skapar synergier både finansiellt, affärsmässigt och organisatoriskt, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

– Affären skapar mervärde för vår verksamhet. Tillsammans har vi en bred bas med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av kapitalmarknaden, både i Norden och internationellt. Vi går, trots rådande marknadsförutsättningar, mot ett mycket starkt år där vi i princip förväntar oss att tredubbla föregående års EBIT. Vårt gemensamma fokus på SME-marknaden och framtida ambitioner kommer att skapa nya möjligheter att accelerera vår tillväxtresa ytterligare, säger Tom Olander, VD för JOOL Capital Partner AB.

Köpeskillingen är tänkt att bestå av stamaktier i Pegroco Invest AB som emitteras i en riktad emission, varvid JOOLs nuvarande ägare blir långsiktiga och betydande ägare i Pegroco. Betalning för aktierna ska ske genom apportemission varvid relevanta parter ska erhålla nyemitterande stamaktier i Pegroco till en teckningskurs om 17,40 kronor, enligt den relativvärdering som Parterna reglerar i aktieöverlåtelseavtalet, skulle det innebär att JOOL ska erhålla totalt 41 410 268 stamaktier i Pegroco. Köpeskillingen innehåller även en tilläggsköpeskilling över tre år baserad på resultatutfallet.

Parterna utvärderar också att Pegroco vid senare tillfälle förvärvar fler bolag inom JOOL Invest-koncernen eller av dess huvudägare, där JOOL Capital Partner AB idag ingår.

JOOL-bolagen kommer att ingå i Pegrocokoncernen och transaktionen bedöms förstärka både moderbolagets substansvärde samt koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie. Transaktionen kräver, utöver sedvanliga godkännanden, kvalificerat majoritetsbeslut på bolagsstämma i Pegroco Invest, vilken avses kunna genomföras under första kvartalet 2023.

Parternas avsikt är att efter transaktionen lansera den förvärvade finansdelen under ett nytt varumärke. Parterna ser även över möjligheten att genomföra en notering av Pegrocos stamaktie under 2023.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-09 14:30 CET.