Navigo

navigo logo

Pegroco innehåller utdelning och flyttar årsstämman

Pressmeddelande den 30 mars 2020

Pegroco Invest ABs styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman samt att innehålla den beslutade kvartalsvisa utdelningen som beslutats att utbetalas med avstämningsdag den 31 mars 2020, givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset COVID-19. Vidare har Pegrocos styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om en halverad utdelning på 4,76 kronor för bolagets preferensaktier som tidigare föreslagits.

Pegroco Invest AB har en preferensaktie som är noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2015. Pegrocos bolagsordning stipulerar att utdelning skall lämnas om 9,50 kronor per år som kvartalsvisa utbetalningar för dessa aktier. Vilket årligen skett.

Då de accelererande konsekvenserna av COVID-19 är svåra att förutse för Pegroco Invest med sina portföljbolag, har styrelsen värderat sina handlingsalternativ och beslutat att innehålla den tidigare beslutade utdelningen på 2,40 kronor per aktie med avstämningsdag den 31 mars 2020 med hänsyn till aktiebolagslagens försiktighetsregel, innefattade bland annat regler om likviditet och överföring av värde till bolagets ägare. Utbetalning av denna beslutade utdelning kommer att genomföras så snart det är försvarligt enligt aktiebolagslagens försiktighetsregel. Informatiom om när detta kommer att ske, kommer att lämnas så snart effekterna av COVID-19 på bolagets likviditet kan överblickas.

Mot samma bakgrund har styrelsen beslutat att ändra sitt tidigare förslag om att föreslå årsstämman en halverad utdelning. Styrelsen föreslår nu att ingen utdelning föreslås vid kommande årsstämma.

Styrelsen noterar vidare att Pegrocos bolagsordning stipulerar att vid situationer då utdelning ej lämnas, skall den innehållna utdelningen på årsbasis uppräknas med motsvarande 10,0 procent årligen. Det är styrelsens ambition att den ordinarie utdelningen så snart den rådande krisen och dess finansiella konsekvenser kan överblickas och balanseras, ånyo kan föreslå årsstämma eller extrastämma att innehållen utdelning jämte stipulerad räntekompensation kan utges.

Styrelsen avser att återkomma inom kort med ny tidpunkt för årsstämman. Årsstämma planeras att hållas före 1 juli 2020. Pegroco beaktar de av regeringen föreslagna tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor samt utvärderar digitala varianter för stämman, om mötesförbudet kommer att vara långsiktigt.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 16:20 CEST.

Datum
Tags

30 mars – 2020
NyhetPressmedelande