Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké 2018

Koncernen

Helåret 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 705,4 Mkr (329,4)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 54,0 Mkr (25,8)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -91,5 Mkr (-23,3)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till -2,21 kr (-0,87)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 144,0 Mkr (-28,5)

 

 

Moderbolaget

Helåret 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,9 Mkr (12,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 Mkr (-6,3)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -33,0 Mkr (65,5)
  • Resultat per stamaktie uppgick till -0,80 kr (2,44)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 129,5 Mkr (-32,8)

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Finansiellt stöd till Flexenclosure för leverans av stororder till en av världens ledande datacenteroperatörer
Pegrocos portföljbolag Flexenclosure har under 2018 fått flera stora order på prefabricerade datacenter, bland annat från världens största datacenteroperatör om ca 423 Mkr, vilket är ett bevis på att Flexenclosure har en konkurrenskraftig produkt. De stora orderna har dels ökat rörelsekapitalbehovet och dels krävt undergarantier till de bankgarantier för förskott och fullgörande, som kunderna krävt. Pegroco har därför under kvartalet lånat ut 11,4 Mkr i konvertibellån samt ytterligare 10,0 Mkr i kortfristigt lån till Flexenclosure. Vidare har Pegroco lämnat undergarantier avseende bankgarantier om 263,6 Mkr, varav 160,0 Mkr var utnyttjat vid årsskiftet. Garantierna kopplas till specifika projekt som är begränsade i tid.

Pegroco ökar sin ägarandel i portföljbolaget Nordic MRO genom en riktad nyemission och expanderar i Ryssland 
Pegroco Invest har deltagit i en nyemission i portföljbolaget Nordic MRO. Genom emissionen tillfördes bolaget nytt kapital om totalt 10,0 Mkr, varav Pegroco tecknade sig för 9,0 Mkr. Vidare konverterades samtliga konvertibler i bolaget till aktier för 10,0 Mkr, vilket innebär att kapitalbasen totalt stärks med 20,0 Mkr. Pegroco har därmed ökat sitt ägande från 37,5 till 61,0 procent. Kapitalet är avsett för finansiering av Nordic MRO:s fortsatta expansion. Nordic MRO har sin huvudsakliga verksamhet i Norden men har sedan tidigare även etablerat sig i Italien med fyra linjestationer. Under fjärde kvartalet 2018 har bolaget startat upp verksamhet i Ryssland genom etablering av tre linjestationer. Första kunden blev Nordavia. Samtidigt har bolaget utökat och förstärkt sin verksamhet i Köpenhamn-Kastrup. Den nya hangaren, strategiskt placerad bredvid terminalerna på Kastrups flygplats, har fyra spår med en underhållsyta på mer än 8 000 kvadratmeter och en lika stor yta för parkering av kundernas flygplan.

Pegroco Invest AB avslutar avtal om likviditetsgaranti
Den 8 oktober 2018 avslutade Pegroco avtalet med Erik Penser Bank där banken är likviditetsgarant för Pegrocos preferensaktie (ISIN SE0007100540) som är noterad på First North Premier. Anledningen är att aktien med god marginal uppfyller kraven på ägarspridning och därmed inte behöver ha en likviditetsgarant.

Händelser efter kvartalets utgång 

Nordisk Bergteknik fortsätter expandera genom förvärv av Pålab 

Nordisk Bergteknik AB har per den 1 februari 2019 förvärvat och tillträtt Pålab Holding AB med helägda dotterbolagen Pålaktiebolaget Svenska AB samt Pålab Fastighetsförvaltning AB med bas i västsverige.

Pålab är en ledande aktör i Sverige som erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning. Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad organisation med egna medarbetare och maskiner. Pålab grundades 2003, har huvudkontoret i Kungälv och verksamheten omsatte 2018 224 Mkr med ett EBITDA på 46 Mkr.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering där borrning, sprängning och bergförstärkning hittills varit koncernens stora huvudområden. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Pålab. Det är ett välskött bolag med historik, stabil finansiell utveckling och kompetent ledning. Pålab har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten. Förvärvet är strategiskt rätt för vår fortsatta expansion i Nordisk Bergteknik och baserat på 2018 årsomsättning taktar den nya koncernen en omsättning om ca 750 miljoner kronor, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärvet blir vi snabbt en heltäckande leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

– Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt. Nu får vi möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Björn Peterson, VD för Pålab.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 155–180 Mkr, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling om maximalt 25 Mkr. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i Pålab mellan åren 2019 och 2023. Finansiering har skett genom att Pegroco tillskjuter kapital om 35 Mkr, sedvanliga förvärvslån från bank samt att säljarna återinvesterar en del av köpeskillingen i moderbolaget Nordisk Bergteknik.

Pålab kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt dotterbolag per den 1 februari 2019. Efter säljarens återinvestering som innebär att de blir delägare i Nordisk Bergteknik AB uppgår Pegrocos ägarandel till 90,6 procent och efter eventuell inlösen av A-aktierna till 68,8 procent.

Pegroco lämnar kortfristigt aktieägarlån till portföljbolaget Alelion Energy Systems AB (publ) 

Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion”) planerar en företrädesemission under våren 2019 om högst 135 Mkr. Huvudägarna i Alelion; Fouriertransform, Pegroco Invest AB samt Sammaj, som äger 65,2 procent av bolaget, avser sig att teckna sina pro rata andelar i företrädesemissionen. Pegrocos ägarandel i Alelion uppgår till 18,5 procent.

Alelion är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Bolagets huvudsakliga marknad är industrifordon. För att vara väl positionerade bygger Alelion nu Sveriges första storskaliga produktion av litiumjonbatterier mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg. Fabriken beräknas stå färdig under första halvan av 2019. Pegroco har en fortsatt stark tilltro till både Alelions teknologi och på Alelion som en ledande leverantör inom detta segment.

För att säkerställa Alelions likviditetsbehov till dess att företrädesemissionen har genomförts kommer de tre huvudägarna enligt ovan att lämna ett kortfristigt aktieägarlån om totalt 50 miljoner kronor, motsvarande sina relativa pro rata andelar. Pegrocos andel utgör totalt 14,1 Mkr. Aktieägarlånet kan komma att konverteras till aktier i företrädesemissionen.

Flexenclosure kallar till kontrollstämma 

En följd av Flexenclosures negativa resultat för 2018 är att bolaget har förbrukat sitt aktiekapital och har upprättat en kontrollbalansräkning. Flexenclosure har kallat till extra bolagsstämma för att lägga fram kontrollbalansräkningen samt en plan för att återställa bolagets aktiekapital. Ledning och styrelse har tillsammans med de större ägarna tagit fram en plan för att återställa aktiekapitalet och hållbar lönsamhet. Flexenclosure är i dag väl positionerat och har en stark orderbok, framförallt inom eCentre men också inom eSite.

VD har ordet

Pegrocos omsättning och lönsamhet fortsatte att växa även under det fjärde kvartalet. Flera av våra portföljbolag har under året haft en spännande utveckling med både stark organisk tillväxt och kompletterande förvärv. Innehavens totala omsättning överstiger nu 2,1 miljarder kronor.

Sett över hela året ökade Pegrocokoncernens omsättningen till 705 Mkr, en ökning med 114 procent jämfört med 2017, och EBITDA ökade till 54 Mkr, en ökning med 109 procent jämfört med 2017.

Vårt investeringsfokus har varit att utöka Basportföljen, både med tilläggsförvärv till våra befintliga navbolag och med att addera nya potentiella navbolag. Följaktligen har vi under året gjort kompletterande förvärv inom Nordisk Bergteknik, Stockholms Spårvägar, Nordic Lift samt förvärvat Nordic Furnaces. Inom Nordisk Bergteknik slutförde vi i februari 2019 också ett strategiskt viktigt förvärv av Pålab, ett mycket fint bolag inom grundläggning. Förvärvet breddar Nordisk Bergtekniks erbjudande inom markteknik och gör gruppen till en än mer attraktiv underleverantör till de stora infrastrukturbyggarna.

I januari 2019 tog vi in ytterligare ett portföljbolag i Pegrocokoncernen, Nordic MRO, genom en riktad nyemission som finansierar bolagets spännande expansion, vilket ökade vårt ägande till 61 procent. Flygplansmarknaden fortsätter att växa och konkurrensen mellan flygbolagen är oförändrat hård, vilket resulterar i ett tryck på flygbolagen att pressa kostnader – något som ger goda möjligheter för Nordic MRO att växa med sitt erbjudande om ett mer kostnadseffektivt flygplansunderhåll.

Pegroco konsoliderar därmed fyra av portföljbolagen; navbolagen Nordisk Bergteknik, Nordic Lift, Nordic Furnaces och Nordic MRO. Vår ambition är fortsatt att på sikt konsolidera fler av portföljbolagen in i Pegrocokoncernen. Därför lägger vi stor vikt vid att bolagen i Pegrocos portfölj har en diversifiering och riskspridning mellan olika verksamhetsområden (se diagram på sid 6).

Vårt innehav i Flexenclosure är en besvikelse. Bolagets kraftiga negativa resultat påverkar Pegrocos resultat efter minoritetsandelar negativt. Flexenclosures omsättningsökning är positiv, den var ett resultat av en stark orderingång och ett nytt ramavtal med en av världens ledande datacenteroperatörer, Equinix, för Flexenclosures eCentre, vilket ger flera och större leveranser av datacenters. De nya större projekten har samtidigt inneburit att Flexenclosure nu tar ytterligare steg mot en industrialisering av sin produktion.

Bolagets största projekt under året, ett datacenter för Equinix med placering i Zürich, hade dock avsevärt högre kostnader än väntat, vilket starkt bidrog till det negativa resultatet. Bolaget nådde inte heller fullt ut sitt omsättningsmål men den avvikelsen är i huvudsak ett resultat av förskjutningar och förseningar snarare än förlorade order. Vi har nu initierat kraftfulla åtgärder för att vända bolagets utveckling.

Fortsatt god utveckling i basportföljen 

Den totala omsättningen i basportföljen uppgick under 2018 till
1 474 Mkr, att jämföra med 955 Mkr under 2017 – en ökning med 54 procent. En stor del av tillväxten kommer från viktiga förvärv, dels tilläggsförvärv i Nordisk Bergteknik och i Nordic Lift, och dels förvärvet av Nordic Furnaces som gjordes i slutet av 2017.

Jag vill även poängtera att vi hade en bra organisk tillväxt. Största bidraget kommer från Nordisk Bergsteknik, vår bergteknikgrupp som uppvisar en imponerande utveckling med en organisk tillväxt om 45 procent jämfört med 2017. Förutsättningarna är fortsatt goda. Den underliggande marknaden för väg- och järnvägsbygge i Sverige och Norge är fortsatt gynnsam och våra bolag har en stark position i sina respektive regioner. När vi nu dessutom har Pålab inom gruppen ökar vår konkurrenskraftighet ytterligare. Bergteknikgruppen har nu proforma en omsättning på cirka 750 Mkr och vår ambition är att fördubbla det inom kommande två till tre år.

Även Nordic Lift, vårt hissbolag, växte bra med en organisk tillväxt på drygt 25 procent jämfört med 2017. Förvärvet av Hissteknik i Göteborg AB som genomfördes i juli blev ett mycket bra geografiskt och verksamhetsmässigt komplement till vårt tidigare innehav RC Hisservice.

Vi ser fortsatt att det finns många intressanta förvärvsmöjligheter på marknaden och vi har en stark pipeline av möjliga förvärvsobjekt, både nya navbolag men framförallt tilläggsförvärv till basportföljen. Vår ambition är att fortsatt utveckla vår basportfölj under 2019 med fokus på tillväxt, lönsamhet och förvärv.

Med denna portfölj och inriktning fortsätter vi att växa vidare mot våra mål och ser med god tillförsikt på 2019 för att skapa värde i portföljen.

Thomas Brue, Verkställande direktör

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm,m, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 12.30 CET

Ladda ner rapporten som PDF:
Pegroco Invest AB Bokslutskommunike_2018.

Datum
Tags

28 februari – 2019
Pressmedelande