Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB Bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande 2020-02-28

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Perioden januari-december 2019 (Koncern)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 091 Mkr (704,8Mkr)
  • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 76,1 Mkr (54,0 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -292,0 Mkr (-86,5 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till -7,05 kr (-2,09 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -27,0 Mkr (201,1 Mkr)

 

 

Perioden januari-december 2019 (Moderbolag)

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,2 Mkr (5,1 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -29,1 Mkr (-12,1 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -249,6 Mkr (-1,4 Mkr)
  • Resultatet per stamaktie uppgick till -6,02 kr (-0,03 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -146,5 Mkr (129,5 Mkr)

 

 

Väsentliga händelser under perioden
Flexenclosure AB avbryter pågående rekonstruktion
Styrelsen för Pegrocos portföljbolag Flexenclosure meddelade den 18 oktober att man hade lämnat in en konkursansökan vid Stockholms tingsrätt. Det innebar att Flexenclosures rekonstruktion som hade pågått sedan den 26 april i år avbröts.

Pegroco var största ägare i Flexenclosure med 48 procent av aktierna och hade under flera år och rekonstruktionstiden stöttat företaget med likvida medel. Vid en ackordsförhandling tidigare under hösten röstade en majoritet av fordringsägarna för en ackordsuppgörelse men en av fordringsägarna, och tillika tidigare nyckelkund till Flexenclosure, framställde ett mycket stort krav på bolaget och röstade därmed nej till ett ackord. Detta innebar att ackordet inte gick att genomföra.

Nordisk Bergtkeknik köper samtliga aktier i Bohus Bergsprängning AB
Bohus är en ledande aktör i Sverige som erbjuder helhetslösningar. Bohus är specialister i ovanjordssprängning och utför alla typer av bergsprängningsuppdrag. Kunderna finns inom branscherna mark- och anläggning samt infrastruktur. Bohus grundades 1990, har huvudkontoret i Hedekas och verksamheten omsätter totalt cirka 120 miljoner kronor med ett EBITDA överstigande 29 miljoner kronor på årsbasis.

Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr
Nordisk Bergteknik har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 Mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 400 Mkr.

Pegroco säljer innehavet i portföljbolaget Rabbalshede Kraft
Ägandet i Rabbalshede Kraft AB tillkom i december 2016 vid förvärv av investmentbolaget KL Ventures II AB. Rabbalshede Kraft AB har avyttrats till en attraktiv prispremie om 40% mot marknadskursen. Pegrocos vinst vid affären uppgår till över 1 Mkr med en likvid
om 9,1 Mkr.

Pegroco avtalar med Hagabadet om inlösen av Pegrocos aktier
Under de senaste sex åren har antalet medlemmar fyrfaldigats, antalet anläggningar expanderats till tre och omsättningen dubblerats till ca 100 Mkr. Denna expansion har i huvudsak finansierats med internt genererade medel och under lönsamhet. Samtidigt har en förlustfylld verksamhet vänts till ett rörelseresultat väl överstigande 10 Mkr. Internräntan på affären visar en avkastning om 68,3% per år.

Pegroco säljer innehavet i portföljbolaget EcoDataCenter
EcoDataCenter tillkom i augusti 2017 när Pegroco tecknade aktier i för 3 Mkr. Under 2018 avyttrades 10 % av innehavet och nu är resterande aktier sålda. Pegrocos vinst vid affären uppgår till ca 4,5 Mkr totalt. Internräntan på affären visar en avkastning
om 67,4% per år.

Händelser efter periodens utgång
Pegroco förvärvar eSite Power Systems i samband med långfristig uppgörelse kring finansiering av lämnade garantistöd till tidigare portföljbolaget Flexenclosure
Pegroco har ingått ett långsiktigt avtal med kreditgivarna rörande finansiering av de borgenskrav som uppkom i samband med att Pegroco under 2017/2018 som huvudägare i Flexenclosure, gav garantistöd för kundrelaterade bankgarantier efter att bolaget erhållit
betydande orders från världens ledande datadriftoperatör. De berörda par terna är Nordea, Collector, Aros Kapital och EKN – Exportkreditnämnden. Som tidigare angivits i halvårsrapporten per den 30 juni 2019 beräknades borgensansvaret maximalt uppgå till 104 Mkr vilket ligger i fas med dagens uppgörelse.

Pegroco har som en del av uppgörelsen, övertagit eSite Power Systems, som tidigare var en av två affärsenheter i Flexenclosure. Övertagandet omfattar alla materiella tillgångar inklusive dess patent, dotterbolag i och utanför Sverige, kundbas med ca 3.500 tidigare levererade operativa enheter och annan kringutrustning samtidigt som bolaget lyckats behålla samtlig nyckelpersonal. Pegrocos investering utgörs främst av kvittning av prioriterade fordringar på konkursboet. Pegroco och eSite Power Systems har även lyckats knyta till sig Skaraborg Invest, Jula och Venova, som investerare och partners. Pegrocos ägande efter de nu pågående emissionerna beräknas att utgöra ungefär 75 % med en post-money värdering av 27 Mkr av eSite Power Systems.

VD har ordet

Under fjärde kvartalet har vi fortsatt med de förändringar av Pegroco som jag beskrev i förra kvartalets VD-ord. Målet är att skapa ett mer fokuserat och lönsamt Pegroco.
Våra huvudinnehav, de båda koncernerna Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, har haft ännu ett kvartal där bolagen utvecklas i rätt riktning. I Bergteknik gjorde vi i december ett strategiskt förvärv när Bohus Bergsprängning blev en del av koncernen. Med förvärvet taktar Bergteknik en omsättning på ca 1 miljard kronor. Den organiska tillväxten för Bergteknik och Lift under 2019 jämfört med 2018 var 5 procent respektive 22 procent, vilket visar den inneboende konkurrenskraften i dessa organisationer. Det skapar goda förutsättningar för att kunna bygga vidare samt och utveckla och exploatera möjligheter i närliggande branscher.

Den 18 oktober lämnade Flexenclosure in konkursansökan vilket markerade en slutpunkt för ett mycket tufft år för Pegroco. Pegroco har jobbat hårt under många år och varit en uthållig och ansvarstagande ägare, men problemen som uppstod i samband med att Flexenclosure började leverera till sin hittills största kund, som vi tidigare rapporterat, gjorde att bolaget tyvärr inte gick att rädda. Nu lägger vi detta bakom oss och ser framåt.

I mitten på februari kunde vi meddela att en uppgörelse med bankerna var klar om de borgensåtaganden som Pegroco gjorde för bankgarantier som bankerna utfärdade för Flexenclosure under 2018. Uppgörelsen innebär att beloppen omvandlas till lån. Skulderna finns alltså kvar i vår balansräkning men uppgörelsen är viktig eftersom vi med detta har en osäkerhet mindre och kan nu lägga mer resurser på att utveckla vår verksamhet. I det kortare tidsperspektivet är vårt fokus på att återupprätta en stark finansiell position för Pegroco. Vi behöver stärka vår balansräkning. Vi åstadkommer det genom avyttringar av verksamheter som inte bedöms passa in i vår strategi och bolagsportfölj. Samtidigt som vi utvärderar våra alternativ för att göra ytterligare kapitalanskaffningar. Uppgörelsen med bankerna rörande garantin begränsar inte Pegrocos möjligheter till fortsatt utdelning på preferensaktien, men i syfte att bibehålla en tillfredställande likviditet föreslår Pegrocos styrelse halverad utdelning mot föregående år. Genom de aktiviteter som initierats kan Pegroco fortsätta stödja portföljbolagen och återskapa värden samt återgå till den enligt bolagsordningen föreskrivna utdelningen på preferensaktien.

Mer fokuserad portfölj
En övergripande portföljstrategi för oss är att bygga värde genom att etablera navbolag. I dessa görs förvärv, dels tilläggsförvärv för att konsolidera en fragmenterad marknad och dels kompletterande förvärv i syfte att bygga ett mer konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteerbjudande. Som vi tidigare beskrivit så är Pegrocos investeringsfokus därför på att göra tilläggsförvärv till våra befintliga navbolag, som Nordisk Bergteknik och Nordic Lift, och på att addera nya potentiella navbolag som kan tas in i Pegrocokoncernen.

Det finns ett flertal innehav i vår nuvarande portfölj som passar mindre bra in i denna mall så även bortsett från vårt nuvarande kapitalbehov så är avyttringar av dessa en del av vår strategi. Renodlingen kommer ske metodiskt och över tid, när vi får rätt betalt. En första sådan exit gjordes i december när vi sålde vår andel i Hagabadet, som var ett mindre innehav i vår portfölj men som blev en investering med bra avkastning, närmare bestämt en IRR på 68,3%.

Periodens resultat
Pegrocokoncernens nettoomsättning för 2019 blev 1 091 Mkr, jämfört med 704,8 Mkr för 2018, en tillväxt på 54,8 procent. Ökningen kommer i huvudsak från Nordisk Bergteknik men även från Nordic Lift och från att vi 2019 konsoliderar in Nordic MRO i Pegroco. Pegrocokoncernens rörelseresultat för perioden, före avskrivningar och resultat från intressebolag, blev 76,1 Mkr, jämfört med 54,0 Mkr för 2018.

Långsiktighet ger resultat
Vårt arbete har som utgångspunkt att långsiktighet ger resultat. Vi investerar kapital från vår egen balansräkning och kan därför äga bolag så länge vi upplever att vi är den bästa ägaren. Långsiktighet är kännetecknande för Pegrocos ägande och är en av Pegrocos styrkor. Vi preciserar vår strategi och försöker hela tiden förbättra våra arbetsmetoder. Pegrocos vision och mål är oförändrade, och ambitionen att notera Pegrocos stamaktie kvarstår.

Victor Örn
Verkställande Direktör

Länk till rapporten

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 10:30 CET.

Datum
Tags

28 februari – 2020
NyhetPressmedelande