Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB förvärvar JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet

Pressmeddelande den 7 mars 2023

Pegroco Invest AB (”Pegroco”) har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av JOOL Capital Partner ABs verksamhetsdrivande dotterbolag. Transaktionen utökar och breddar Pegrocos bolagsportfölj samtidigt som den stärker bolagets position som västsvensk aktör på kapitalmarknaden. Förvärvet förväntas skapa positiva synergier för båda parter.

Pegroco annonserade den 9 december 2022 att avsiktsförklaring ingåtts om att förvärva ett antal verksamhetdrivande bolag av JOOL Capital Partner AB (”JOOL”). JOOL är en ledande arrangör av framför allt skuldfinansiering för mindre och medelstora företag. JOOL Capital Partner AB består av ett tiotal dotterbolag och koncernen ägs idag till ca 85% av JOOL Invest AB, med huvudägarna Göran Johansson och Tom Olander, samt till ca 15% av partners i verksamheten.

Pegroco har ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i de utvalda dotterbolagen JOOL Securities AB, JOOL Corporate Finance AB, JOOL Securities OY, JOOL Securities AG samt Kommerserådet Förvaltning AB (”JOOL-bolagen”).

Företaget grundades 2010 och har idag ett 70-tal anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har även kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Paris och Zürich. Verksamheten omsatte totalt 249 MSEK under 2022 med ett justerat rörelseresultat (EBIT) om 83 MSEK.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva JOOLs finansverksamhet, som kommer utgöra ett nytt navbolag för Pegroco. Det är en entreprenörsdriven organisation med erfaren ledning och kvalificerade medarbetare som varit väldigt framgångsrika de senaste åren. Förvärvet lägger grunden för ett nytt kapitel i Pegrocos utveckling och skapar synergier både finansiellt, affärsmässigt och organisatoriskt, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

– Affären skapar mervärde för vår verksamhet och vi ser fram emot att samarbeta med Pegroco. Tillsammans har vi en bred bas med etablerade nätverk och gedigen erfarenhet av kapitalmarknaden, både i Norden och internationellt. Vårt gemensamma fokus på SME-marknaden och framtida ambitioner kommer att skapa nya möjligheter att accelerera vår tillväxtresa ytterligare, säger Tom Olander, VD för JOOL Capital Partner AB.

Köpeskillingen uppgår till ca 720 MSEK och består av nyemitterade stamaktier i Pegroco Invest AB, varvid JOOLs nuvarande ägare blir långsiktiga och betydande ägare i Pegroco. Betalning för aktierna ska ske genom en riktad kvittningsemission, villkorat av att bolagsstämman i Pegroco godkänner emissionen, varvid relevanta parter ska erhålla nyemitterande stamaktier i Pegroco till en teckningskurs om 17,40 kronor, enligt den relativvärdering som Parterna reglerat i aktieöverlåtelseavtalet, innebärande att JOOL erhåller totalt 41 410 268 stamaktier i Pegroco. Köpeskillingen innehåller även en tilläggsköpeskilling över tre år baserad på resultatutfallet.

JOOL-bolagen kommer att ingå i Pegrocokoncernen och transaktionen bedöms förstärka både moderbolagets substansvärde samt koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie. Transaktionen kräver, utöver sedvanliga godkännanden, godkännande av Konkurrensverket samt kvalificerat majoritetsbeslut (två tredjedelar) på bolagsstämma i Pegroco Invest, till vilken kallelse publicerats den 6 mars 2023 på Pegrocos hemsida.  Tillträde kommer ske i samband med att ovan nämnda godkännanden har erhållits och relevanta beslut fattats.

Parterna utvärderar också att Pegroco vid senare tillfälle förvärvar fler bolag inom JOOL Invest-koncernen eller av dess huvudägare, där JOOL Capital Partner AB idag ingår.

Parternas avsikt är att efter transaktionen lansera den förvärvade finansdelen under ett nytt varumärke. Parterna ser även över möjligheten att genomföra en notering av Pegrocos stamaktie under 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2023 kl. 10:00 CET.

Om Pegroco 
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: 
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

7 mars – 2023
NyhetPressmeddelande, Vinga