Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB inrättar valberedning

Pressmeddelande den 21 februari 2018

Pegroco Invest AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg  onsdagen den 18 april 2018 kl. 10.00. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september, som önskar utse en ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2018, har följande sammansättning: (i) Kathy Dolk, utsedd av Katson B.V., (ii) Fredrik Karlsson, utsedd av Peter Sandberg, (iii) Henrik Ekstrand, utsedd av Richard Kahm samt Göran Persson, styrelseordförande i Pegroco Invest AB.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Pegroco Invest AB som sammanlagt representerar cirka 39 procent av antalet röster i bolaget enligt ägarförhållanden per den 31 januari 2018. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2018 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamötena och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen, senast den 28 februari 2018, per epost till till Jesper Henrysson, jesper@pegrocoinvest.com, eller per brev till följande adress.

Pegroco Invest AB
Att: Jesper Henrysson
Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21  februari  2018 kl. 14.00 CET

Datum
Tags

21 februari – 2018
NyhetPressmedelande