Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB offentliggör Delårsrapport Q1 för 2023: Nya navbolag och starkt totalresultat

Perioden januari – mars 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,0 (17,4) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till -6,7 (-7,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 19,3 (-2,7) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,44 (-0,05) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,41 (-0,04) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -20,4 (5,9) Mkr

Perioden januari – mars 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (1,8) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,4 (-5,7) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -30,1 (-20,0) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,70 (-0,47) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till -0,64 (-0,43) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till 159,3 (-70,7) Mkr
 • Totalresultat per stamaktie uppgick till 3,68 (-1,66) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -26,2 (8,8) Mkr

Substansvärdet per den 31 mar 2023 uppgick till 13,58 kronor per stamaktie jämfört med 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022 och 17,02 vid slutet av första kvartalet föregående år. Detta innebär en ökning om 37 % över kvartalet. Jämfört första kvartalet föregående år har substansvärdet minskat med 20 %.

Årets första kvartal började intensivt med både avyttringar och förvärv av nya navbolag till Pegrocokoncernen. Med Vinga, Geogruppen och Chemgroup som nya delar av koncernen ser vi goda möjligheter till att fortsätta bygga aktieägarvärde med en accelererad tillväxt och ambition om en notering av bolagets stamaktie under 2023. Vi välkomnar också alla de nya medarbetare och tidigare ägare i de förvärvade bolagen som nu blivit delägare i Pegroco. Jag vill även särskilt tacka alla befintliga aktieägare, som lojalt stött bolaget i sin utveckling i mer än 15 år, för ert fortsatta förtroende och stöd. Tillsammans med vår styrelse, ledning och medarbetare har vi utvecklat Pegroco som investeringsbolag och vi är fast beslutna om att fortsätta leverera aktieägarvärde”, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida:  https://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Pegroco Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 12 maj 2023 kl 10.00. Pegrocos VD och CFO kommer att presentera delårsrapporten för januari-mars 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/pegroco-invest/q1-2023/

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-12 07:45 CET.