Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB (publ) emitterar stamaktier

Pressmeddelande den 17 maj 2017

Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 81 521,76 kronor genom ny­emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 2 717 392 stamaktier. Vid full teckning tillförs bolaget 50 miljoner kronor före emissionskostnader.

Pegroco har under senaste perioden genomfört ett betydande antal förvärv och investeringar. Mot den bakgrunden ser styrelsen fortsatt goda möjligheter att investera i existerande portföljbolag till attraktiva villkor, för att därigenom möjliggöra en snabbare organisk tillväxt och kompletterande företagsförvärv i portföljbolagen. Styrelsen har utvärderat olika finansieringsalternativ och med hänsyn till bolagets finansiella policys, är den samlade bedömningen att en nyemission rekommenderas, som därför föreslogs årsstämman, som beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av dels det begränsade antalet nya investerare styrelsen före årsstämman identifierat utifrån anmält intresse, dels dem som per fredagen den 12 maj är införda (direktregistrerad eller inte) som ägare av stamaktie i bolaget i bolagets aktiebok. Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med följande ordning, dock att styrelsen med målet att skapa en god ägarbas samt uppnå en god spridning av stamaktier ska ha rätt att i första hand tillmötesgå teckningsintresse hos större eller av andra skäl för bolaget strategiskt viktiga nya investerare: I första hand ska aktier (i den utsträckning styrelsen tillåter betalning genom kvittning) tilldelas dem som har fordran på bolaget och önskar betala tecknade aktier genom kvittning mot sådan fordran, intill det antal som svarar mot dennes fordrans kapitalbelopp jämte upplupen ränta, pro rata i förhållande till var och ens sådan fordran (kapitalbelopp jämte upplupen ränta). I andra hand ska aktier tilldelas övriga som tecknat aktier, pro rata i förhållande till deras aktieteckningar. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, ska tilldelning ske genom lottning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utifrån av styrelsen bedömt investerarintresse, genom ett kostnadseffektivt och snabbt förfarande, möjliggöra dels ett breddat och utökat ägande i bolaget, dels att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för bl.a. fortsatta ny- och tilläggsinvesteringar. Den företrädesrätt till utdelning som bolagets preferensaktier ger rätt till påverkas inte negativt av emissionen.

Teckningskursen är 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor utgör överkurs, och svarar mot av styrelsen bedömt marknadsvärde, där det dels beaktats bl.a. att bolagets stamaktie inte är no­terad och att bolagets noterade preferensaktie på visst sätt har företrädesrätt till utdelning, dels utifrån ett bedömt investerarintresse tillämpats sådan rabatt som skäligen kan krävas för att de nya aktierna ska tecknas.

Teckning ska ske senast den 30 juni 2017.

I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det inte medför skada för bolaget eller dess borgenärer, får styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med aktiebolagsbolagen, varvid likabehandling ska ske av dem som önskar betala tecknade aktier genom kvittning. I övrigt ska tecknade aktier betalas kontant.

Aktier och utspädning
Vid fulltecknad nyemission ökar antalet stamaktier i bolaget med 2 717 392; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, till 26 929 647 aktier, varav 25 329 647 stamaktier och 1 600 000 preferensaktier, innebärande en utspädning om 11,2/ 11,9 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster.

Beslutet i sin helhet
Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information
Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 10.30 CET

Datum
Tags

17 maj – 2017                       NyhetPressmeddelande