Navigo

Pegroco Invest AB (publ) emitterar teckningsoptioner

Pressmeddelande den 17 maj 2017

Årsstämman den 16 maj 2017 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 600 000 teckningsop­tioner. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats det helägda dotterbolaget Airglow AB.

Årsstämman i Pegroco Invest AB (publ) den 16 maj 2017 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission, utan vederlag, av högst 600 000 teckningsop­tioner och godkännan­de dels av överlåtelse av så­dana teckningsoptioner, dels av styrelseledamöterna Per Grunewalds och Peter Sandbergs deltagande i programmet.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 18 maj–30 december 2020 teck­na en ny stam­aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 23 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Totalt 600 000 teckningsoptioner har tecknats och tilldelats bolagets helägda dotterbolag Airglow AB, som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta ­op­tionerna till anställ­da i bolaget, varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än 150 000 optioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än 100 000 ­­optioner och annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 ­op­tion­er.

Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande op­tionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Motivet för förslaget är att genom incitamentsprogrammet möjliggöra för bolaget att rekry­tera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveck­lingen, höja motivationen och öka samhörighets­känslan med bolaget, vilket i sin tur väntas få en positiv på­verkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Både Per Grune­wald och Peter Sandberg är, utöver att vara styrelseledamöter, anställda i bolaget och ingår i den kapaciteten i bolagets ledning. Styrelsen bedömer det angeläget att även de har ett, på samma sätt som övriga an­ställda (inte minst bolagets övriga ledning), tydligt/ökat ägar­engagemang med ett in­tresse som över­­ensstämmer med aktieägarnas och därför ska erbjudas deltagande i programmet i sin kapacitet som anställd, varför styrelsen anser särskilda skäl för deras deltagande i programmet föreligga.

Aktier och utspädning
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 18 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,48/2,63 procent av bolagets nuvarande aktiekapital/röster (respektive ca 2,40/2,55 procent av bolagets aktiekapital/röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av programmet i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, dock ej beaktat de aktier som till­kommer genom den riktade nyemis­sion årsstämman också beslutade om), med motsvaran­de utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Beslutet i sin helhet
Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information
Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 10.30 CET

Datum
Tags

17 maj – 2017                       NyhetPressmeddelande