Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB (publ) inför teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Pressmeddelande 2019-05-08

Årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) den 8 maj 2019 beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av och tilldelats Pegroco Holding AB.

Årsstämman i Pegroco Invest AB (publ) den 8 maj 2019 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission, utan vederlag, av högst 500 000 teckningsoptioner riktad till Pegroco Holding AB, och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

Totalt 500 000 teckningsoptioner har tecknats och tilldelats bolagets helägda dotterbolag Pegroco Holding AB, som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta op­tionerna till anställ­da i bolaget, varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än 150 000 optioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än 100 000 optioner och annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 op­tion­er.

Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande op­tionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 september 2022 till och med 31 december 2022 teck­na en ny stam­aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 19,50 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Syftet med incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att rekry­tera, bibehålla och motivera drivna medarbetare och det är angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveck­lingen, höja motivationen och öka samhörighets­känslan med bolaget, vilket i sin tur väntas få en positiv på­verkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Aktier och utspädning
Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 15 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 1,2 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,2 procent av nuvarande röster (respektive ca 1,1 procent av bolagets aktiekapital och 1,2 procent av röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av programmet i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Besluten i sin helhet
Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB (publ)
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Datum
Tags

9 maj – 2019
NyhetPressmedelande