Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB (publ) inför teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Pressmeddelande 2018-04-18

Årsstämma den 18 april 2018 i Pegroco Invest AB (publ) beslutade att vederlagsfritt emittera högst 500 000 teckningsoptioner till sitt helägda dotterbolag Pegroco Holding AB med rätt och skyldighet att överlåta tecknade optioner till anställda. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Pegroco Holding AB.

Årsstämman i Pegroco Invest AB (publ) den 18 april 2018 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda genom emission och godkännande dels av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, dels av styrelseledamoten Per Grunewalds deltagande i programmet. Styrelsen justerade sitt förslag vid årsstämman på så sätt att det inskränktes till att omfatta 500 000 teckningsoptioner (tidigare föreslagit 600 000) mot bakgrund av att Peter Sandberg meddelat att han inte avser att delta i incitamentsprogrammet. Årsstämman beslutade att högst 500 000 teckningsoptioner emitteras utan vederlag till Pegroco Holding AB.

Totalt 500 000 teckningsoptioner har tecknats och tilldelats bolagets helägda dotterbolag Pegroco Holding AB, som har rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen överlåta ­op­tionerna till anställ­da i bolaget, varvid verkställande direktören inte får erbjudas fler än 150 000 optioner, annan ledande befattningshavare inte får erbjudas fler än 100 000 optioner och annan nyckelperson inte får erbjudas fler än 50 000 ­op­tion­er.

Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande op­tionens marknadsvär­de vid över­låtelsetidpunkt­en, beräknat genom en oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 september 2021 till och med 31 december 2021 teck­na en ny stam­aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 26,45 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och företrädesemission.

Syftet med incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att rekry­tera, bibehålla och motivera drivna medarbetare och det är angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveck­lingen, höja motivationen och öka samhörighets­känslan med bolaget, vilket i sin tur väntas få en positiv på­verkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

Per Grune­wald är, utöver att vara styrelseledamot, anställd i bolaget och ingår i den kapaciteten i bolagets ledning. Årsstämman beslutade separat att godkänna att Per Grunewald får delta i programmet. Motivet härför är att det är angeläget att även han har ett, på samma sätt som övriga an­ställda (inte minst bolagets övriga ledning), tydligt/ökat ägar­engagemang med ett in­tresse som över­­ensstämmer med aktieägarnas och därför ska erbjudas deltagande i programmet i sin kapacitet som anställd.

Aktier och utspädning

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 15 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 1,73 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 1,82 procent av nuvarande röster (respektive ca 1,68 procent av bolagets aktiekapital och ca 1,78 procent av röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av programmet i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget), med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco Invest AB (publ)

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ),
epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Datum
Tags

18 april – 2018
NyhetPressmedelande