Navigo

navigo logo

Pegroco Invest bokslutskommuniké 2017

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Detta är första året som bolaget tillämpar IAS/IFRS.

Kvartalet oktober-december 2017 (moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,2 Mkr (1,5 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 Mkr (-4,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 62,5 Mkr (1,2 Mkr)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 2,32 kr
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,1%

 

 

Helåret 2017 (moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,5 Mkr (6,7 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 Mkr (-15,2 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 65,5 Mkr (89,5 Mkr)
 • Resultat per stamaktie uppgick till 2,44 kr
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,7%
 • Eget kapital uppgick till 477,1 Mkr per 2017-12-31
 • Beräknad NAV kurs 24,12 kr per stamaktie

 

 

Kvartalet oktober-december 2017 (koncern)

 • Nettoomsättningen uppgick till 112,7 Mkr (74,3 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 10,9 Mkr (4,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,0 Mkr (‑21,9 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,78 kr (-1,06 kr)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3,4 Mkr

 

 

Helåret 2017 (koncern)

 • Nettoomsättningen uppgick till 329,4 Mkr (161,5 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 25,8 Mkr (1,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,3 Mkr (64,9 Mkr)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,87 kr (3,14 kr)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -28,5 Mkr
 • Eget kapital uppgick till 391,9 Mkr per 2017-12-31

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Pegroco utnyttjade samtliga sina teckningsoptioner i Alelion Energy Systems AB och tecknade därmed tillsammans 525 138 nya aktier i Alelion för sammanlagt 3,7 Mkr. Vid årsskiftet ägde Pegroco, direkt och genom dotterbolag, 18,4 procent av röster och kapital i Alelion.

Pegroco konverterade till aktier det utestående konvertibla lånet till portföljbolaget Flexenclosure motsvarande 59,8 Mkr. Därefter uppgick Pegrocos ägarandel i Flexenclosure till 48,3 procent.

Lars Thunell valdes till ny styrelseordförande i Flexenclosure. Thunell har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom internationella och svenska storföretag och har bland annat varit CEO för banken SEB och CEO för International Finance Corporation (IFC) på Världsbanken.

Portföljbolaget Nordic MRO valde Finn Johnsson till ny styrelseordförande. Finn Johnsson har innehaft vd-uppdrag och styrelseposter inom ett antal stora svenska och internationella företag, däribland som styrelseordförande i AB Volvo.

Pegroco deltog i en nyemission i form av konvertibler i Nordic MRO. Genom emissionen tillfördes Nordic MRO totalt 7 Mkr varav Pegroco tecknade sig för 4 Mkr. Pegrocos ägarandel kan efter konvertering utgöra 43,6 procent.

Pegrocos styrelse uppdrog åt bolagsledningen att undersöka möjligheterna att genomföra en listning av Bolagets stamaktie på lämplig marknadsplats och i anslutning till listningen genomföra en ägarspridning och kapitalanskaffning. Pegroco har anlitat Swedbank är som rådgivare.

Flexenclosure ingick ett strategiskt partnerskap med det australiska telekombolaget Virtutel. Avsikten är att tillsammans över en treårsperiod bygga upp till 20 datacenter i Australien med förväntat genomsnittligt ordervärde på 3 MUSD.

Flexenclosure erhöll ett lån på 10 MEUR av Europeiska investeringsbanken, EIB. Lånet till Flexenclosure har gjorts möjligt genom den Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som syftar till att stimulera långsiktig ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft inom EU. Pengarna ska användas för att stödja Flexenclosures fortsatta forskning och utveckling samt tillväxtstrategi för bolagets produkter.

Pegroco Invest AB har garanterat huvuddelen av den bryggfinansiering som portföljbolaget Scandinavian Enviro Systems säkrade i december. Samtidigt har Pegroco sålt sju miljoner aktier i bolaget och i linje med sin strategi minskat sitt ägande till 19,4 procent.

Pegroco förvärvade verksamheten i Sarlin Furnaces av den finska företagsgruppen Sarlin Group Oy Ab. Sarlin Furnaces är marknadsledande i Sverige inom industriugnar. Förvärvet sker i form av inkråmsaffär via en apportemission till Sarlin Group Oy Ab på 350 000 stamaktier i Pegroco Invest AB till en kurs på 23 kronor. Emissionen av aktierna har skett under januari 2018.

Händelser efter kvartalets utgång

Vid extra bolagsstämma den 8 januari 2018 valdes Lisa Berg Rydsbo till ny styrelseledamot i Pegroco Invest AB.

Pegroco dotterbolag Nordisk Bergteknik AB har avtalat om att förvärva Sognedalen Fjellsprengning AS. Förvärvet förstärker Nordisk Bergtekniks marknadsposition i södra Norge. Sognedalen Fjellsprengning omsatte under 2017 cirka 50 MNOK. Med förvärvet närmar sig koncernen Nordisk Bergteknik en omsättning på 400 Mkr.

Pegroco har förvärvat 14 990 preferens- och B-aktier i AB Stockholms Spårvägar motsvarande 21,9 procent av aktiekapitalet. Efter tillträdet den 12 februari 2018 uppgår Pegrocos ägarandel i AB Stockholms Spårvägar till 73,6 procent.

Pegrocos styrelse har antagit en ny utdelningspolicy för stamaktien enligt följande: Pegrocos främsta mål är att skapa hög uthållig totalavkastning till aktieägarna. Pegroco kommer att använda sig av ett antal aktieägarvänliga åtgärder för att över tid möjliggöra att aktieägarna får ta del av värdet på Pegrocos tillgångar utöver aktiemarknadens värdering av aktien genom kontantutdelning, utskiftning av portföljbolag, återköp av aktier samt inlösen av aktier.

VD har ordet: Fortsatt tillväxt i vår portfölj

Vi kan summera 2017 som ett framgångsrikt och aktivt år för Pegroco. Vi har bland annat genomfört fem lyckade förvärv samt en börsnotering. Vi genomförde också många strukturella förändringar från att stärka upp portföljbolagen med nya ledamöter, nya kunder och förstärkta kunderbjudanden.

Vi fokuserar på en fortsatt starkt tillväxt i våra portföljbolag och att samtidigt förbättra resultatmarginalerna. Vi har nu en stark plattform för att växa vidare med våra portföljbolag och fortsätta utveckla Pegroco till att ta en position som det ledande investeringsbolaget i vår nisch.

2017 var första året då vi införde koncernredovisning i vår rapportering. Vår bedömning är att under 2018 kommer det avspeglas i resultatutfallet. Vi har under 2017 genomfört ett par kompletterande förvärv till bland annat vårt dotterbolag Nordisk Bergteknik, vilket inte synliggörs fullt ut i vår koncernredovisning ännu.

Pro forma 2017 uppgick koncernens omsättning till 426 Mkr med EBITDA om 33 Mkr före resultat från intressebolag. Vår bedömning är att 2018 kommer bli ett mycket starkare år med tanke på den stora orderbok vi har i ett flertal av våra dotterbolag. Vi ser att volymerna växer och att vi genererar en bättre bruttomarginal i våra affärer.

Vårt moderbolag fortsätter att visa ett starkt nettoresultat om 63 Mkr med ett eget kapital om 477 Mkr. Koncernens omsättning under 2017 uppgick till 329 Mkr med ett rörelseresultatet före avskrivningar och resultat från intressebolag på 25 Mkr.

Under året köpte vi två mycket bra bolag inom bergteknik i Norge och ytterligare ett har förvärvats efter årsskiftet. Nordisk Bergteknik är ett av våra navbolag, det vill säga ett bolag som vi avser att bygga med strategiskt kompletterande förvärv. Bolaget har nu gått från en omsättning på ca 100 Mkr med förvärvet av Norrbottens Bergteknik för 18 månaders sedan, till att idag via förvärv och en stark organisk tillväxt omsätta närmare 400 Mkr. Vi ser här att vi kan fortsätta vår expansion mot en omsättning på över 1 miljard kronor inom ett par år.

Strömmen av propåer har under hösten ökat kraftigt, såväl sådana som skulle vara möjliga tilläggsinvesteringar till våra befintliga navbolag, som sådana som skulle bli bra nya investeringsområden. Vi fortsätter som tidigare kommunicerats att undersöka att notera vår stamaktie och i samband med detta genomföra en nyemission.

Vår portfölj har vuxit under året och den totala sammanlagda omsättning uppgår till 1 652 Mkr. Flera av våra bolag i kategorin Utköp är inne i större förändringsarbeten. Exempelvis har Nordic MRO under fjärde kvartalet fördubblat sin omsättning jämfört med i våras. Vår turn-around av Mechanum fortsätter. Den förändring på ledningsnivån som genomfördes i slutet av sommaren har gett avsedd effekt. Kostnader har kapats och vi noterar en ny energi i bolaget. För fjärde kvartalet levererade bolaget ett positivt resultat. Men det är ännu tidigt i turn-aroundprocessen, en sådan behöver man erfarenhetsmässigt arbeta intensivt med i flera kvartal innan man är helt igenom vändningen. Vi noterar dessutom en tillväxt i bolaget för första gången på fyra år vilket är ett gott tecken för framtiden.

Inom Stockholms Spårvägar har vi drivit en ökad satsning på nya affärer. I november blev bolaget prekvalificerade för den spårvägsverksamhet som startas i Odense 2021. Det innebär att bolaget är en av fyra aktörer som under 2018 får vara med och lägga anbud på en verksamhet med ett kontraktsvärde på över 250 Mkr per år under en period på femton år. Odense är bara ett av flera nya och befintliga spårvägskontrakt som vi kan och skall konkurrera om, andra är Bergen, Tammerfors och Stockholm (Roslagsbanan).

RC Hiss fortsätter att leverera och går in i 2018 med den starkaste orderboken i sin historia. Vi ser också en minskad prispress från de stora internationella aktörerna.

Flexenclosure har inte uppfyllt den fakturering och resultat som vi förväntat oss vilket givetvis varit en besvikelse. Men samtidigt står nu bolaget rustad med två världsledande produkter inom prefabricerade edge datacenter samt vår nya generation X10 inom hybrid power system som är applicerbar på ett stort antal användningsområden. Orderböckerna växer inom båda områdena men framförallt inom datacenter där vi kan se att marknaden har en explosionsartad utveckling. För eCentre har Flexenclosure under hösten erhållit ett antal viktiga orders från stora datacenteraktörer i bl.a. Sydamerika och Australien. Vi har där fått ännu ett bevis på att eCentre är en globalt konkurrenskraftig produkt. Mycket positivt är vidare det strategiskt viktiga ramavtal för eCentre som bolaget skrivit med en av de världsledande datacenteraktörerna.

Vi ser fram emot 2018 med stor tillförsikt.

Thomas Brue
Verkställande direktör

Datum
Tags

9 februari – 2018
NyhetPressmedelande