Navigo

navigo logo

Pegroco Invest undersöker förutsättningarna för att utöka omfattningen på den riktade nyemissionen av stamaktier till cirka 275 miljoner kronor

Pressmeddelande den 18 juni 2018

Pegroco Invest AB (publ) (”Pegroco Invest”) meddelade den 4 juni 2018 att bolaget undersöker förutsättningarna för att genomföra en kapitalanskaffning om 150–200 miljoner kronor genom en riktad nyemission av stamaktier med stöd av det emissions­bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 april 2018. Intresset för att delta i en riktad nyemission har varit stort och Pegroco Invest har därför beslutat att undersöka förutsättningarna för att öka omfattningen till cirka 275 miljoner kronor.

En eventuell nyemission kommer att rymmas inom bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 17 500 000 stamaktier. Bolagets syfte med att ta in ytterligare kapital är dels att möta den höga efterfrågan från investerare, dels att ge Pegroco Invest utökad finansiell flexibilitet samt ännu bättre förutsättningar för att genomföra nya investeringar och möjligheter att stödja och fortsätta utvecklingen av dess befintliga portföljbolag. En utökad nyemission möjliggör dessutom en större ägarspridning, vilket är i linje med bolagets förberedelser inför en notering av stamaktierna.

Carnegie Investment Bank har uppdragits att fortsätta att arrangera möten med potentiella investerare i syfte att undersöka förutsättningarna för att genomföra en utökad riktad nyemission av stamaktier enligt ovan. Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information när och om en nyemission blir aktuell.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 16:15 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Pegroco Invest. Pressmeddelandet har inte heller godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt eller annan erbjudandehandling. Inget prospekt eller annan erbjudandehandling kommer att upprättas, registreras eller publiceras i samband med den eventuella riktade nyemissionen som omnämns i detta pressmeddelande och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och relevanta implementeringsåtgärder (inklusive åtgärder för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU) är Pegroco Invest inte skyldigt att upprätta, registrera eller publicera ett prospekt eller annan erbjudandehandling.

Datum
Tags

18 juni – 2018
NyhetPressmedelande