Navigo

navigo logo

Pegroco Invest undersöker möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning genom en riktad nyemission av stamaktier

Pressmeddelande den 4 juni 2018 

Pegroco Invest AB (publ) (“Pegroco” eller “Bolaget”) har mandaterat Carnegie Investment Bank för att undersöka möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning på 150 miljoner kronor, med möjlighet att utöka till 200 miljoner kronor, genom en riktad nyemission av stamaktier i Bolaget med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 18 april 2018. Detta som ett led i noteringsförberedelserna av stamaktien. 

Syftet med kapitalanskaffningen är att ge Pegroco en ökad finansiell flexibilitet, att tillvarata nya investeringsmöjligheter samt stödja och fortsätta utveckla befintliga portföljbolag. 

Bolaget har för avsikt att från och med den 4 juni 2018 arrangera möten med investerare. Med förbehåll för rådande marknadsförutsättningar kan en kapitalanskaffning genom en riktad nyemission av stamaktier komma att genomföras därefter. Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information när och om detta blir aktuellt. 

Om Pegroco 

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm. 

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm. 

För ytterligare information, kontakta: 

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141. 

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 kl. 11.30 CET.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Pegroco. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia) eller något annat land där erbjudande eller försäljning av nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, 

Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Datum
Tags

4 juni – 2018
NyhetPressmedelande