Pegroco blir ny huvudägare i bergteknikbolaget Norrbottens Bergteknik AB. Pegroco kommer efter transaktionen och framtida utspädning att äga drygt 40 procent av bolaget. Målsättningen är att skapa en ledande koncern i Norden inom bergteknik.

Norrbottens Bergteknik utför bergarbeten så som borrning, sprängning, wiresågning och bergförstärkning och är ledande i norra Sverige inom bergsteknik ovan jord. Bolaget omsätter cirka 120 miljoner kronor med ett EBITDA-marginal överstigande tio procent och har 21 anställda. Företaget startade 1992 och har sitt säte i Älvsbyn i Norrbotten och har sedan 2010 även ett kontor i Umeå.

Norrbottens Bergteknik kommer med stöd av Pegroco att aktivt arbeta mot en konsolidering av den nordiska marknaden samt att positionera bolaget med fokus på den svenska marknaden, en marknad som uppskattas vara värd cirka 1,8 miljarder kronor per år. Med kommande planerade bygg- och infrastrukturprojekt, både på Öst- och Västkusten, bedöms marknaden dessutom ha en god tillväxt under kommande femårsperiod.

”Med Pegroco som delägare kan vi förbereda oss på att ta nästa steg i vår utveckling. Nu skapas möjligheter för oss att expandera geografiskt med Västsverige som en prioriterad marknad. På sikt skall vi även etablera oss utanför Sveriges gränser. Ambitionen är att kraftigt öka försäljningen genom ett attraktivt helhetserbjudande”, säger Norrbottens Bergtekniks VD Andreas Christoffersson i en kommentar.

”Norrbottens Bergteknik uppfyller i alla avseenden det vi letar efter för våra investeringar. Man har en stark position på en marknad som har en god tillväxt. Bolaget har ett konkurrenskraftigt erbjudande och det är lönsamt. Med den nya konstellationen och tillgång till kapital skapar vi förutsättningar för strukturering av den nordiska marknaden”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

Pegroco investerar nu cirka 12 miljoner kronor i Norrbottens Bergteknik och erhåller initialt majoriteten av rösterna och kapitalet, men kommer efter framtida utspädning äga drygt 40 procent av bolaget. Bolagets grundare och VD kommer även fortsättningsvis vara stora ägare i bolaget tillsammans med Pegroco.

Om Pegroco:

Pegroco Invest (publ) (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser. Pegroco, vars preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm, har idag åtta innehav.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.