Navigo

Pegroco Invests årsstämma – justerat förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Pressmeddelande den 25 maj 2020

Pegroco Invests styrelse justerar styrelsens förslag till årsstämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Efter samråd med ett antal större aktieägare har Pegroco Invests styrelse beslutat att justera förslaget inför årsstämman den 3 juni 2020  om att styrelsen ska bemyndigas att besluta om nyemission av högst 25 000 000 stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner. Styrelsen förslag till beslut om bemyndigande justeras till att uppgå till sammanlagt högst 15 000 000 stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Övriga villkor och anvisningar i förslaget kvarstår. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga för aktieägarna hos bolagets adress, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, och på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

25 maj- 2020                      NyhetPressmeddelande