Navigo

navigo logo

Pegroco mottar garantikrav kopplade till portföljbolaget Flexenclosure

Pressmeddelande den 4 juli 2019

Pegroco Invest AB har, som borgenär för bankgarantier lämnade av Pegrocos portföljbolag Flexenclosure, mottagit ett garantikrav om cirka 2,5 miljoner USD.

Som tidigare kommunicerats har Pegroco en exponering mot portföljbolaget Flexenclosure som förutom aktier och lån även omfattar borgensåtaganden för bankgarantier för förskottsbetalningar och fullgörandegarantier. Bruttobeloppet av de borgensåtaganden utställda av Pegroco och utnyttjat av Flexenclosure är 147,8 miljoner kronor. Det är inom ramen för dessa åtaganden som Pegroco har mottagit kravet om cirka 2,5 miljoner USD från Nordea. Det kan inte uteslutas att Pegroco kan komma att motta ytterligare krav inom ramen för dessa borgensåtaganden.

Bakgrunden till garantikraven är att Flexenclosure under senare hälften av 2018 och början på 2019 arbetat med att enligt avtal leverera ett datacenter för Equinix med placering i Zürich. Projektet täcktes av förskottsbetalnings- och fullgörandegarantier som borgades av Pegroco. Pegrocos borgensåtagande var en förutsättning för att få avtal med och leveransorder från Equinix. Projektet blev dock kraftigt fördyrat och försenat, vilket medförde en stor förlust och förbrukat aktiekapital för Flexenclosure.Styrelsen i Flexenclosure beslöt därför den 26 april 2019 att ansöka om företagsrekonstruktion. Trots Flexenclosures förhandlingsansträngningar ledde det misslyckade projektet, i kombination med Flexenclosure befann sig i företagsrekonstruktion, till att Equinix i juni beslöt att säga upp leveransavtalet. Enligt avtalet skulle leveransen till Zürich vara den första i rad av leveranser av datacenter till Equinix. I samband med uppsägningen har Equinix med hänvisning till fullgörandegarantin i avtalet krävt betalning från utfärdaren av garantin, Nordea, vilket i sin tur har utlöst Nordeas krav på borgenären Pegroco, som i sin tur får en motsvarande fordran på Flexenclosure.

Det är Flexenclosures uppfattning att Equinix har bidragit till att projektet blivit fördyrat och försenat. Flexenclosure kommer därför att helt eller delvis att bestrida detta krav och andra eventuella garantikrav som inkommer.

Om Pegroco
Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos ägarandel i Flexenclosure är 48,3 procent. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

Om Flexenclosure
Flexenclosure är ensvensk utvecklare och leverantör av eCentre, prisbelönta, prefabricerade modulära datacenter för kunder inom colocation, molntjänster och kommunikation och av eSite, intelligenta kraft- och reglersystem för hybridkraftsgenerering. Flexenclosure har sitt huvudkontor i Stockholm, med produktionsanläggningar i Vara och ytterligare kontor världen över. Flexenclosure har installationer i sex världsdelar och kunder som Airtel, CenturyLink, Globe Telecom, Millicom, MTN, NEXTDC och Vodacom. Läs mer på flexenclosure.com

Den 26 april 2019 ansökte styrelsen i Flexenclosure AB om företagsrekonstruktion. Beslutet togs av Flexenclosures styrelse för att säkerställa företagets fortsatta överlevnad och för att ge Flexenclosure möjlighet att kunna förhandla fram en långsiktig finansiell lösning samt genomföra erforderliga operativa och organisatoriska förändringar.

För mer information:
Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB, e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 17.00 CET

Datum
Tags

4 juli – 2019
NyhetPressmedelande