Navigo

navigo logo

Pegrocos årsstämma – Styrelsens ändrade förslag till vinstdisposition

Pressmeddelande den 14 maj 2020

Inför Pegroco Invest ABs (”Pegroco”) årsstämma den 3 juni 2020 har styrelsens förslag till vinstdisposition ändrats till nedan ordalydelse:

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 370 347 762 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga för aktieägarna hos bolagets adress, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, och på bolagets hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.
Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

14 maj- 2020                      NyhetPressmeddelande