Navigo

navigo logo

Pegrocos dotterbolag Norrbottens Bergteknik förvärvar Norges ledande bergteknikbolag

Pressmeddelande den 2 juni 2017

Norrbottens Bergteknik AB har idag avtalat om att förvärva Vestfold Fjellborring AS samt Norsk Fjellspregning AS, två ledande aktörer i Norge inom bergteknik. Den sammanslagna koncernen blir Nordens största fristående aktör med ambition att expandera i hela Norden.

Vestfold och Norsk Fjellsprengning erbjuder alla tjänster inom berg- och borrteknik mot entreprenadmarknaden. Projekten sträcker sig från infrastruktur, gruvor och kraftverk till traditionell byggnadsindustri. Bolagen projekterar och erbjuder sprängplaner i enlighet med alla regulatoriska krav samt håller högsta nivå vad gäller säkerhet. Vestfold och Norsk Fjellsprengning besitter en unik kompetens med över 50 års erfarenhet och en toppmodern maskinpark. Därigenom har de kunnat genomföra ytterst komplicerade infrastrukturprojekt i både Norge och Sverige.

”Vestfold och Norsk Fjellsprengning är ledande aktörer på norska marknaden med en beräknad omsättning 2017 på ca 130 miljoner norska kronor och ett EBITDA-resultat på 22 miljoner norska kronor. Genom förvärvet kommer vi gemensamt kunna bilda basen för fortsatt expansion i både Norge och Sverige”, säger Andreas Christoffersson, VD Norrbottens Bergteknik.

”Genom affären finns stora möjligheter för båda bolaget att positionera sig för större anbud samt få en effektivare organisation där också betydande synergier finns att utvinna”, säger Oddbjorn Roed, VD Vestfold Fjellsprengning AS.

”Vestfold uppfyller i alla avseenden det vi letar efter för vår fortsatta expansion av Norrbottens Bergteknik. Vestfold har en stark position på den norska marknaden med en god tillväxt. Den nya koncernen proforma taktar en omsättning på närmare 325 Mkr. Den nya bolagsgruppen blir därmed den ledande bergsteknikleverantören på den nordiska marknaden”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 90 miljoner norska kronor. Finansiering kommer att ske via förvärvslån från bank om 45 miljoner norska kronor samt tillförsel av kapital från befintliga ägare i holdingbolaget Nordisk Bergteknik om ca 25 miljoner norska kronor. Säljarna återinvesterar 20 miljoner norska kronor och blir därmed delägare i den nya koncernen motsvarande 11,6 procent efter inlösen av A aktier. Före inlösen av A-aktier uppgår ägarandelen till 2,3 procent. (Pegrocos innehav består delvis av A-aktier i holdingbolaget Nordisk Bergteknik . I aktieägaravtalet finns angivet att styrelsen i Norrbottens Bergteknik, efter 2021-05-01 kan besluta om inlösen av A-aktier.) Pegrocos ägarandel kommer efter transaktionen uppgå till ca 50 procent efter inlösen av A-aktier och ca 90 procent före inlösen om alla ägare tar sin pro-rata andel i företrädesemissionen i holdingbolaget.

Tillträdet är beräknat att ske under juni 2017

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

 Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 16.00 CET

Datum
Tags

2 juni – 2.           NyhetPressmeddelandeNordisk Bergteknik