Navigo

navigo logo

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland

Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Power Mining Oy (”Power Mining”), inklusive det svenska dotterbolaget Power Mining Sverige AB. Power Mining omsätter cirka 160 MSEK på årsbasis, med en EBIT-marginal som under det senaste räkenskapsåret var mycket stark och uppgick till cirka 20%. Genom förvärvet etablerar sig Nordisk Bergteknik i Finland, samtidigt som erbjudandet i Sverige ytterligare kompletteras och förstärks, inte minst mot gruvindustrin. Ambitionen är att affären ska slutföras och bolaget tillträdas under det första kvartalet 2023.

Power Mining bedriver verksamhet både i Finland och Sverige och är en komplett leverantör inom underjords- och tunnelarbeten och har idag omkring 45 medarbetare. Bolagets uppdragsgivare återfinns framför allt inom infrastrukturområdet samt inom gruvindustrin.

”Genom att förvärva Power Mining etablerar vi oss i Finland, vilket är en marknad likt den svenska och ett naturligt steg i vår geografiska expansion samt i linje med vår tillväxtstrategi. Power Mining är ett väletablerat bolag med specialistkompetens inom sitt område. Bolaget har dessutom en hög lönsamhet och mycket låg skuldsättning, vilket bidrar till att stärka koncernens kassaflöde och finansiella position över tid. Genom att förvärva Power Mining tar vi ett steg in på den finska marknaden samt skapar goda förutsättningar för vidare tillväxt i Finland”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Överenskommen preliminär köpeskilling uppgår till 12.2 MEUR (motsvarande cirka 135 MSEK) med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 4 MEUR (motsvarande cirka 44 MSEK) som kan tillkomma beroende på Power Minings finansiella utveckling de kommande tre åren. Förvärvet kommer att finansieras via egen kassa, befintligt kreditutrymme och säljarrevers samtidigt som delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, varvid bolagets nuvarande ägare blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik. Power Mining bedöms bidra med i storleksordningen 0,50 kronor i vinst per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet. Parternas ambition är att affären ska slutföras och tillträde ska ske under det första kvartalet 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2022 klockan 12:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com , tel: 070-863 64 01

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Datum
Tags

22 december – 2022
PressmeddelandeNyhetNordisk Bergteknik