Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Mantex genomför nyemission och ansöker om notering på Nasdaq First North

Pressmeddelande den 23 februari 2017

Styrelsen i Mantex AB (publ) (”Mantex”), en leverantör till processindustri av system för realtidsanalys av biomaterial, har beslutat att genomföra en nyemission till institutionella investerare och allmänheten i Sverige om 48 miljoner kronor. Vidare har styrelsen ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i syfte att förstärka Bolagets ägarkrets och möjliggöra tillgång till kapital från svenska och internationella investerare. Ett prospekt kommer att offentliggöras omkring den 24 februari 2017.

Mantex utvecklar och tillhandahåller avancerade mätsystem som snabbt, beröringsfritt och automatiskt analyserar biomaterial åt processindustrin. Biomaterial innehåller naturliga variationer som försvårar driften av industriella processer, vilket kan innebära försämrad produktivitet och produktkvalitet. Mantex system, som är baserat på patenterad röntgenteknik, ger industriella aktörer information om biomaterialets egenskaper innan det matas in i processen. Det möjliggör att processerna proaktivt ställs in för att passa biomaterialets egenskaper, vilket innebär stora potentiella lönsamhetsförbättringar för användare. Mantex är baserat i Kista och har idag 15 anställda.

– Behovet är stort – användningen av alla sorters biomaterial ökar starkt. Bolagets ambition är att etablera sin teknik som standard inom flera olika industrier. Men i det kortare perspektivet koncentrerar vi oss på pappersmassa- och bioenergiindustrierna där vi redan har kommersiella installationer i drift sedan ett antal år. Vi bedömer att för ett medelstort pappersmassabruk som använder vårt system är potentialen i förbättrad lönsamhet 15-100 miljoner kronor per år, säger Mantex VD Max Gerger. Vi har nyligen undertecknat ett viktigt distributionsavtal med en globalt ledande systemintegratör och räknar med god tillväxt inom de närmsta åren.

– Mantex tillhör den nya generationens industriföretag. Ett avancerat kunskapsföretag som kombinerar en unik, patenterad röntgenteknologi med molntjänster. Kunderna, som finns globalt ser Mantex som ett genombrott inom mätteknologi för organiskt material. Kundnyttan är betydande, framförallt förbättras produktiviteten och innebär dessutom betydande energibesparingar. Det nyligen ingångna distributionssamarbetet innebär att Mantex teknologi snabbare kan nå den globala marknaden, säger Mantex styrelseordförande Per Grunewald, Partner hos Pegroco Invest.

Om Pegroco:

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141. Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 10.00 CET.

Datum
Tags

23 februari – 2017                       NyhetPressmeddelande