Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Mantex uppvisar mycket goda resultat vid utvärdering hos stor Nordamerikansk massabrukskoncern

En av Nordamerikas största massabrukskoncerner genomför sedan i januari i år en tre månader lång utvärdering av Mantex FlowScanner på ett av sina bruk. Redan efter knappt två månaders löpande användning har det aktuella bruket kunnat notera kostnadsbesparingar på minst 200 000 USD per månad bara på kokningsprocessen. Besparingarna är ett resultat av att Mantex FlowScanner gör det möjligt att minska kemikalieanvändning samtidigt som råvaran utnyttjas mer effektivt.
”Förbättringen rör bara ett av processtegen och har vida överstigit kundens förväntningar”, säger Max Gerger, vd för Mantex som utvecklat FlowScanner.

Mantex FlowScanner bygger på en egenutvecklad och patenterad röntgenteknik och kan snabbt och beröringsfritt i realtid fastställa centrala egenskaper hos undersökt material. Det nordamerikanska massabruket har sedan utvärderingen inleddes använt FlowScanner för att fastställa trähalt samt fuktinnehåll i den flis som utgör råvara för pappersmassaframställning och har redan efter bara sex veckor sett mycket stora positiva effekter.

”Eftersom de fått mycket mer exakt och tillförlitlig data vad gäller råvaran har de kunnat dra ner på den använda mängden kemikalier samt ökat utbytet av råvaran i processen. Under den korta tid som bruket testat vår FlowScanner har de redan kunnat uppvisa besparingar på i snitt mer än 200 000 amerikanska dollar i månaden”, säger Max Gerger vd för Mantex.

Trä- och fukthalt är centrala parametrar vid pappersframställning då det avgör hur stor andel kemikalier och hur mycket energi som bruket skall använda i sin process. Eftersom det tidigare inte gått att fastställa dessa halter löpande på ingående träflis har bruken använt genomsnittliga värden.

”För att minimera riskerna för att massan blir undermålig har de då hellre använt för mycket kemikalier än tvärtom. Tack vare vår FlowScanner kan de nu få mycket mer exakta värden vilket leder till både stora finansiella och miljömässiga fördelar”, konstaterar Max Gerger, vd för Mantex.

De kostnadsbesparingar som bruket noterat begränsar sig än så länge till själva massaframställningen, kokningen. Max Gerger räknar dock med att de totala besparingar blir ännu större när man även räknar med de förbättringar som en bättre massa leder till när den i nästa skede används för att tillverka kartong och papper.
”Hur stora de effekterna är vet vi ännu inte men en massa av högre kvalitet ger mer och bättre material. Man får helt enkelt ut mer kartong och papper per använt träd”, konstaterar Max Gerger.

Den nordamerikanska massakoncernen kommer nu att fortsätta utvärderingen av Mantex FlowScanner fram till utvärderingsperiodens slut den sista april i år. Den aktuella utvärderingen görs för att koncernen skall kunna bedöma potentialen hos Mantex FlowScanner och kommer att ligga till grund för ett kommande beslut kring huruvida FlowScanner skall installeras även på koncernens andra massabruk.
 
”Om de fortsatta testerna faller väl ut har koncernen uttryckt ett mycket starkt intresse för att implementera vår FlowScanner på ytterligare bruk”, säger Max Gerger.

Datum
Tags

15 mars- 2021                    NyhetPressmeddelande