Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordic MRO ansöker om rekonstruktion

Pressmeddelande den 18 juni 2020

Coronakrisen har slagit extremt hårt mot samhället i allmänhet och flygindustrin i synnerhet. Nordic MRO, som bedriver flygplansunderhåll i Norden och Italien, har därmed valt att lämna in en ansökan om företagsrekonstruktion för att skydda verksamheten från konkurs. Bolaget får därmed ett andrum att förbereda sig för framtiden, när flygindustrin börjat återhämta sig samt möjlighet att säkra mer kapital till verksamheten.

Sedan Coronakrisen slog till har Nordic MROs verksamhet drabbats hårt, då behovet för flygplansunderhåll har minskat radikalt. Utöver detta har kundernas betalningsförmåga minskat, vilket har lett till kundförluster och en ansträngd likviditet.

”Det har varit ett svårt beslut att fatta, men i dagsläget vår bästa möjlighet för att rädda företaget framåt. Vi inser att det kan innebära potentiella olägenheter för både kunder och leverantörer och beklagar detta,” säger VD Lisa Hällbrink. ”Vi behöver ett andrum till dess att våra kunder återupptar sina flygningar. Vi skapar också ett nödvändigt utrymme för att hitta nya kunder, samarbetspartners samt de investeringar som krävs för framtiden. Vi kollar bland annat på möjligheter till konsolidering i marknaden, vilket kan vara en förutsättning för fortsatt verksamhet för många av marknadsaktörerna framöver.”

Nordic MRO påbörjade under andra halvan av 2019 ett omstruktureringsarbete för att vrida fokus från tillväxt till lönsamhet. I början av 2020 beslutade styrelsen om en ny strategisk riktning, med fokus på propellerplan av typen ATR inom det tunga underhållet. I samband med detta slog Coronakrisen till och arbetet med den nya strategin var därmed tvungen att bromsas.

”Bolagets ledning och styrelse tror fortsatt på Nordic MROs överlevnad för framtiden och vi har en verksamhet med goda förutsättningar för att möta det växande behovet av outsourcing av underhåll framåt,” säger styrelseordförande Finn Johnsson.

Pegrocos NAV-värde per 2020-03-31 uppgick till 10,5 Mkr vilket utgör 0,25 kr per stamaktie av substansvärdet.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information:
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020 kl. 11:00 CEST.

Datum
Tags

18 juni – 2020.                    NyhetPressmeddelande