Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik överväger emission av företagsobligationer

Pressmeddelande den 3 juni, 2019 

Pegroco Invests (”Pegroco”) portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) överväger att emittera en fyraårig, SEK-denominerad, senior säkerställd företagsobligation. 

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi samt återbetalning av befintliga förvärvslån från bank. Obligationsemissionen är förbehållen för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Nordisk Bergtekniks styrelse. Swedbank har utsetts som finansiell rådgivare och arrangör för den förestående obligationsemissionen. 

Tillväxt under lönsamhet
Nordisk Bergteknik är Pegrocos nav-bolag inom bergteknik som bildades 2016 i samband med att Pegroco förvärvade Norrbottens Bergteknik. är. Efter ett antal tilläggsförvärv omfattar nordisk Bergteknik-koncernen nu ett flertal dotterbolag i Sverige och Norge som erbjuder bergarbeten såsom borrning och sprängning och, efter förvärvet av Pålab AB i februari 2019, även grundläggning såsom pålning och spontning. Tillsammans är man Nordens största oberoende aktör inom markteknik. De stora infrastrukturprojekten i både Norge och Sverige utgör bolagets huvudmarknad och gör att det inom överskådlig tid finns en stabil underliggande marknadstillväxt. Med sin storlek och sitt breda erbjudande inom markteknik är Nordisk Bergteknik en viktig underleverantör för de större entreprenadbolagen. För tolvmånadersperioden april 2018–mars 2019 omsatte Nordisk Bergteknik-koncernen efter genomförda förvärv pro forma cirka 800 Mkr med ett EBITDA överstigande 100 Mkr. 

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.
Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm,m, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00. 

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda erbjudandehandling. 

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 08.00 CET. 

Datum
Tags

3 juni – 2019                        NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik