Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik fortsätter sin expansion genom förvärv av Bohus Bergsprängning

Pressmeddelande den 4 december 2019

Nordisk Bergteknik AB (publ) har idag träffat avtal om köp av samtliga aktier i Bohus Bergsprängning AB. I avvaktan på erfoderliga tillstånd är tillträdet planerat att genomföras den 27 december 2019.

Bohus är en ledande aktör i Sverige som erbjuder helhetslösningar. Bohus är specialister i ovanjordssprängning och utför alla typer av bergsprängningsuppdrag. Kunderna finns inom branscherna mark- och anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad organisation med 50 egna medarbetare och maskiner. Bohus grundades 1990, har huvudkontoret i Hedekas och verksamheten omsätter totalt cirka 120 miljoner kronor med ett EBITDA överstigande 29 miljoner kronor på årsbasis.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering där borrning, sprängning och bergförstärkning hittills varit koncernens stora huvudområden vid sidan om grundförstärkning och pålning samt andra kvalificerade marktekniktjänster. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Bohus Bergsprängning. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en mycket kompetent ledning med kvalificerade yrkesarbetare. Bohus har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten. Förvärvet är strategiskt rätt för vår fortsatta expansion i Nordisk Bergteknik och baserat på 2019 års omsättning taktar den nya koncernen på en omsättning på väl över 1 miljard kronor, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärvet blir vi snabbt en heltäckande leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare och stärker väsentligt vår närvaro i Västsverige, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt beroende av uppdragens karaktär. Nu får vi möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Roger Johansson, VD för Bohus.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 70 miljoner kronor. Finansiering sker genom att Nordisk Bergteknik använder del av den likviditet som skapades av sommarens emmission av obligationer. Pegroco tillskjuter således inget kapital. Ägarna av Bohus återinvesterar 15 miljoner kronor i Nordisk Bergteknik.

Bohus Bergsprängning kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt dotterbolag per den 27 december 2019.

Efter säljarens återinvestering som innebär att de blir delägare i Nordisk Bergteknik AB uppgår Pegrocos ägarandel till 90,4 procent och efter eventuell inlösen av A-aktierna till 68,1 procent.  

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-636401.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 09.00 CET.

Datum
Tags

4 december- 2019         NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik