Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande den 8 maj 2020

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör prospekt och ansöker om avnotering av sitt obligationslån från Nasdaq First North samt ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) emitterade den 18 juni 2019 samt den 10 december 2019 säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr respektive 100 Mkr med en löptid om 4 år. Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om totalt 400 Mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationerna”) är för närvarande noterade vid Företagsobligationslistan Nasdaq First North. Bolaget kommer att ansöka om att godkännas som emittent samt att notera Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. I samband med att Obligationerna noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm kommer Nordisk Bergteknik även att ansöka om avnotering av obligationslånet från Nasdaq First North. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm snarast möjligt.

Med anledning av detta har Nordisk Bergteknik upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Nordisk Bergtekniks (www.nordiskbergteknik.se) hemsida.

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

För ytterligare information om Nordisk Bergteknik kontakta: Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 19 28 eller Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 71 21.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Datum
Tags

8 maj- 2020                       NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik