Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik emitterar säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr

Pressmeddelande den 18 juni 2019

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr med en löptid om fyra år.

Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 Mkr. Nordisk Bergteknik kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq First North.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi samt återbetalning av befintliga förvärvslån från bank.

”Vi är väldigt nöjda över att vi nu har skapat oss en ökad finansiell beredskap för kommande intressanta och värdeskapande förvärv i enlighet med bolagets strategi. Vi är också väldigt glada över att se det stora intresset i vår obligationsemission, där såväl större obligationsfonder som mindre investerare deltog.”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med obligationsemissionen. Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik och Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare till Swedbank.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-70 21 41.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda erbjudandehandling.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 18.00 CET.

Datum
Tags

19 juni  – 2019                       NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik