Navigo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik fortsätter sin expansion genom förvärv av grundläggningsbolaget Pålab

Pressmeddelande den 1 februari 2019

Nordisk Bergteknik AB har idag förvärvat Pålab Holding AB med helägda dotterbolagen Pålaktiebolaget Svenska AB samt Pålab Fastighetsförvaltning AB med bas i Göteborg. Samtidigt förvärvas även 100 procent av GeO Pålen.

Pålab är en ledande aktör i Sverige som erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning. Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad organisation med egna medarbetare och maskiner. Pålab grundades 2003, har huvudkontoret i Kungälv och verksamheten omsätter totalt cirka 230 miljoner kronor med ett EBITDA överstigande 40 miljoner kronor på årsbasis.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering där borrning, sprängning och bergförstärkning hittills varit koncernens stora huvudområden. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Pålab. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning. Pålab har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten. Förvärvet är strategiskt rätt för vår fortsatta expansion i Nordisk Bergteknik och baserat på 2018 årsomsättning taktar den nya koncernen en omsättning över 800 miljoner kronor, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

– Vi har de senaste åren sett att våra verksamheter kompletterar varandra mycket väl. Med förvärvet blir vi snabbt en heltäckande leverantör som kan erbjuda professionella tjänster inom hela området för berghantering och grundläggning. Vi kan dessutom göra det på en bredare geografisk bas än tidigare, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

Affären gör att vi blir starkare tillsammans. Vi har en liknande kundbas och våra uppdrag går ofta in i varandra. Det är vanligt att både grundläggning och berghantering efterfrågas i samma projekt beroende av uppdragens karaktär. Nu får vi möjlighet att tillsammans bredda vår expertis och tillgängliggöra vår kompetens till fler kunder och nya marknadsområden, säger Björn Peterson, VD för Pålab.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 155-180 miljoner kronor, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling om maximalt 25 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i Pålab under åren 2019 och 2023. Finansiering sker genom att Pegroco tillskjuter kapital om 35 miljoner kronor, sedvanliga förvärvslån från bank samt att säljarna återinvesterar en del av köpeskilligen i Nordisk Bergteknik.

Pålab kommer att ingå i koncernen Nordisk Bergteknik som ett helägt dotterbolag per den 1 februari 2019.

Efter säljarens återinvestering som innebär att de blir delägare i Nordisk Bergteknik AB uppgår Pegrocos ägarandel till 90,6 procent och efter eventuell inlösen av A-aktierna till 68,8 procent.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post: thomas@pegrocoinvest.com, Tel: 0702-702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 11.00 CET.

Datum
Tags

1 februari – 2019                                Pressmeddelande, Nordisk Bergteknik