Navigo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har godkänts som emittent på Nasdaq Stockholm Bond Market

Pressmeddelande den 28 maj 2020 

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har godkänts som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholms Bond Market och avser att ansöka om listning av bolagets säkerställda företagsobligationer med total utestående volym om 400 Mkr.  

Nordisk Bergteknik har ansökt om och den 27 maj 2020 blivit godkända som emittent av räntebärande finansiella instrument på Nasdaq Stockholm och har för avsikt att ansöka om notering av bolagets företagsobligationer, med beräknad första handelsdag fredag den 29 maj 2020.  

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023.  

Obligationerna kommer i samband med att de godkänns för handel på Nasdaq Stockholm att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market. Avnoteringen har föregåtts av kommunikation med Nasdaq.  

Setterwalls Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik i samband med noteringsansökan. 

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge. 

Om Pegroco
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. 

För mer information
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01. 

För ytterligare information om Nordisk Bergteknik kontakta: Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 19 28 eller Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 71 21. 

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser  Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se. 

Datum
Tags