Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik emitterar framgångsrikt säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr

Pressmeddelande den 10 december 2019

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr inom bolagets befintliga obligationsram om 600 Mkr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 400 Mkr. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq First North och Nordisk Bergteknik kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq First North.

De säkerställda obligationerna emitterades till en överkurs om 100,125%. Obligationerna löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 600 baspunkter.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till generella verksamhetsändamål inklusive fortsatta tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi.

”Vi är återigen väldigt nöjda över det stora intresset i vår obligation och att vi nu har skapat oss ytterligare finansiell beredskap för kommande intressanta och värdeskapande förvärv i enlighet med vår strategi”, säger Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och arrangör i samband med obligationsemissionen. Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik och Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare till Swedbank.

Om Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

För ytterligare information om Nordisk Bergteknik, kontakta: Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 19 28 eller Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom en erbjudandehandling. Det eventuella erbjudandet kommer inte att rikta sig till sådana personer i något land vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda erbjudandehandling.

Om Pegroco
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-636401.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 kl. 17:30 CET.

Datum
Tags

19 december – 2019    NyhetPressmeddelande, Nordisk Bergteknik